3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

След сключване на брак, съпрузите могат да се договорят да разширят или намалят имуществената общност, определена от закона.

Разширяването означава, че съпрузите се съгласяват, че имуществената общност ще включва също така имущество, което в друга ситуация би спадало към отделните имущества на съпрузите (например имущество, придобито като подарък, по наследство или като заместител на имущество, получено преди сключването на брак). Намаляването означава, че съпрузите могат да се съгласят, че тези части от имуществената общност (например печалби, ползи и нарастване на дадено имущество изключително за даден съпруг) ще бъде изключено от имуществената общност.

Подобно на това съпрузите могат да се договорят за управлението на имуществената общност (§ 143a ods.1 OZ),), например те могат да посочат, че имуществената общност или конкретните вещи ще бъдат управлявани от двамата съпрузи или само от един от тях. Когато даден съпруг се разпорежда с имуществото, изключено от общото управление, другият съпруг няма да може да изиска невалидност на разпореждането. Тези промени на законовия обхват на имуществената общност са приложими единствено за имущество, придобито след сключването на договора.

Съпрузите могат да се договорят за отложена имуществена общност, при която имуществената общност не се установява до деня, в който бракът спира да съществува. В този случай споразумението не изменя обхвата на имуществената общност, а момента на неговото установяване. Следователно по време на брака всеки от съпрузите получава изключителна собственост върху дадена вещ и само в момента, в който бракът спре да съществува, всички вещи и права на собственост създават комплекс от имуществена общност, който се урежда след това.

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

За сключване, изменение и анулиране на брачните договори, описани по-горе, се изисква съставянето на автентичен акт от нотариус.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Словашкото право не урежда предбрачни споразумения. Следователно брачните споразумения могат да бъдат сключени единствено след встъпване в брак. Ако дадено споразумение е свързано с недвижимо имущество, то се влиза в сила единствено след регистрирането му в кадастъра за недвижимо имущество.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Споразумението може да бъде променено по всяко време през брака. Също така, за да бъде валидно, измененото споразумение трябва да бъде под формата на автентичен акт, съставен от нотариус.