5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

При липса на споразумение, посочващо друго, прекратяването на брака означава прекратяване също и на режима на имуществена общност, което води до подялба на имуществената общност (§ 148 ods.1 OZ).Подялбата се осъществява посредством споразумение между съпрузите или от съда при молба от един от тях. В двата случая трябва да се разгледа дали дяловете на двамата съпрузи са равни. Всеки от съпрузите има право да изиска възстановяване на разходите, направени от средствата на неговото лично имущество в полза на имуществената общност и обратно е задължен да компенсира изразходеното от имуществената общност в полза на личното си имущество. За разпределяне на имуществената общност, трябва да бъдат взети под внимание по-конкретно нуждите на малолетните деца, в допълнение към това как всеки от съпрузите се е грижил за семейството и как те са допринесли за придобиването и поддържането на имуществената общност. Когато се разглежда степента на усилията, грижата за общите деца и управлението на съвместното домакинство също трябва да бъдат взети под внимание (§ 150 OZ).

Ако в рамките на три години от прекратяването на режима на имуществена общност, не бъде сключено споразумение по отношение на подялбата и никой от съпрузите не е внесъл молба към съда за решение във връзка с подялбата на имуществената общност, тогава се приема, че движимото имущество от имуществената общност принадлежи на съпруга, който го използва според своите нужди, за нуждите на семейството или за домакинството изключително като собственик. По отношение на другото движимо и недвижимо имущество, те са в съвместна собственост, а дяловете на съпрузите са равни. Същото се прилага спрямо други права върху съвместното имущество на съпрузите, като например права върху съвместни депозити и искове (§ 149 ods. 4 OZ).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Непогасяването на права в рамките на срок от три години за подялбата установява законната презумпция, че бившите съпрузи са задължени в същия размер, като се вземат предвид задълженията. В случай на споразумение между съпрузите извън съда или при процедурите в съда, задълженията, възникнали по време на брака и произтичащи от тяхното съвместно управление, също биват уредени. Това уреждане е ефективно единствено между съпрузите, а не във връзка с трети лица. Следователно трети лица имат право да изискат плащане на задължение от всеки от бившите съпрузи.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Всеки от съпрузите има право да заяви възстановяване на разходите, направени от средствата на неговото лично имущество в полза на имуществената стойност. Този иск трябва да бъде уреден от дела на другия съпруг в имуществената общност.

При уреждане на имуществената общност, вещите трябва да бъдат поделени между съпрузите в размер, отговарящ на размерите на техните дялове. Ако стойността на вещите, приписани на даден съпруг, е по-висока от неговия дял в имуществената общност, той/тя е задължен да компенсира разликата на другия съпруг в пари.