9 Кой е компетентният орган, към който можете да се обърнете в случай на спорове и други правни въпроси?

По отношение на развод, невалидността на брака или определянето на съществуване или несъществуване на брака, е компетентен районният съд за района, в който съпрузите са имали последно общо местожителство, ако поне един от съпрузите все още живее там. Ако няма подобен съд, тогава е компетентен общият съд на ответника, а ако няма и такъв съд, тогава общият съд на ищеца (§ 88 Občianskeho súdneho poriadku (OSP)– Граждански процесуален кодекс). Общият съд е съдът по район, в който даден гражданин има местожителство, а ако той/тя няма местожителство, е съдът на района, в който гражданинът пребивава.

По отношение на уреждането на имуществената общност на съпрузите или друго имущество след развод или анулирането на общ наем на жилище, е компетентен съдът, отсъждащ развода. По отношение на брачните въпроси, се дава международна юрисдикция на словашките съдилища, ако поне единия от съпрузите е гражданин на Словашката република. Ако никой от съпрузите не е словашки гражданин, юрисдикцията се дава на словашки съд, ако:

  • поне единият от съпрузите пребивава там и ако решенията на съда може да бъде признато в държавите на двамата съпрузи, или
  • поне единият от съпрузите е пребивавал в Словашката република за по-дълго време, или
  • По отношение на невалидността на брака, ако съпрузите живеят там. (§ 38 ZMPS)