1 Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Личните и имуществените отношения на съпрузите се уреждат от законодателството на държавата, на която и двамата съпрузи са граждани. Ако те са граждани на различни държави, се прилага законодателството на държавата на постоянното им местожителство. Ако не са граждани на една и съща страна и нямат постоянно пребиваване в една и съща държава, се прилага законодателството на държавата, в която последно са живели съвместно. Ако приложимото право не може да се определи в съответствие с тези правила, се прилага законодателството на държавата, с която съпрузите имат най-тясна връзка (чл. 38 (1) Закона за международното частно право и процедура).

По същия начин, имуществените отношения между съжителстващите без брак партньори се уреждат от законодателството на държавата, на която и двамата са граждани. Ако не са граждани на една и съща държава, се прилага законодателството на държавата на съвместното им местожителство.

Ако брачна двойка е сключила договор относно собствеността си, приложимото право е това, което се е прилагало спрямо имуществените им отношения по времето на сключване на договора.

Двустранни спогодби за международна правна помощ, които съдържат разпоредби на международното частно право в областта на имуществените отношения между съпрузите, са сключени с Чешката република, Франция, Унгария, Монголия, Полша, Румъния, Руската федерация и Словакия (виж http://www.mpgov.si/).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Съпрузите могат да избират законодателството, което да се прилага по отношение на имуществените им отношения, ако законът, който е бил първоначално приложим към имуществените отношения, позволява такъв избор (чл. 39 на Закона за международното частно право и процедура). Избрания закон обаче, няма да се прилага, ако последиците от прилагането му биха били в противоречие с обществения ред на Република Словения (чл. 6 Закона за международното частно право и процедура). Словенското законодателство само по себе си не урежда избора на приложимо право.