2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Законовият режим на съпружески имуществени отношения е имуществена общност, основана на обща собственост върху имуществото. Той се съчетава с лична собственост върху отделното имущество, което всеки от съпрузите е притежавал преди брака, или е придобил безвъзмездно по време на брака (например по дарение или наследство) или от отделно имущество (напр. лихви и плодове)

Съгласно Член 67 от Семейния кодекс на Словения, общата собственост на съпрузите се състои от всички имуществени права, които са придобити чрез работа или които произтичат от общата им собственост по време на брака и съвместния живот на съпрузите, независимо от това кой от съпрузите притежава правото на собственост. Обща собственост на съпрузите също така е имуществото, придобито въз основа на и с помощта на общата им собственост и/ или произтичащото от нея имущество. Ако имуществото трябва да бъде разделено, дяловете се приемат за равни, ако никой от съпрузите не докаже, че той/ тя има право на по-голям дял. При такъв спор съдът разглежда не само доходите на всеки един от съпрузите, но и други обстоятелства, като например приноса им за домакинството, грижите за децата и стопанисването на общата собственост.

Отделна собственост на всеки съпруг е собствеността, която той/ тя е придобил преди брака или безвъзмездно по време на брака (абзац 1, Член 77 от Семейния кодекс на Словения). Независимо от произхода или вида на придобиване, отделната собственост на съпруг се отнася до предмети с по-малка стойност, предназначени изключително за негова/ нейна лична употреба (абзац 2, Член 77 от Семейния кодекс на Словения).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Предполага, че всички лични доходи (включително доходи от пенсия за осигурителен стаж и възраст) или постъпленията от всякакъв вид, произтичащи от труда на съпруга или печалба от общото имущество са част от общото имущество по закон. Съпруг може да претендира за имущество като за отделно свое, ако докаже, че то произхожда от времето преди сключването на брака или, че не произтича от общото имущество.

За съпрузите се прилага законовият имуществен режим (т.е. режим на имуществена общност за обща собственост и режим на отделна собственост на всеки един от съпрузите), освен ако те не се споразумеят за съдържанието на съпружеския имуществен режим в договор за уреждане на техните имуществени и правни отношения. В такъв случай за тях се прилага договорният режим на съпружеска имуществена собственост.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Словенското право не изисква съставянето на опис на имуществото.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Съпрузите управляват и използват общото си имущество заедно и по взаимно съгласие, освен ако не са се договорили, че единият съпруг има право сам да управлява общата собственост и да се разпорежда с общото имущество в полза на двамата. Другият съпруг може да се откаже от такова споразумение по всяко време. Ако единият съпруг се разпорежда с общо имущество без съгласието на другия, последният може да оспори правната сделка, ако третата страна по сделката е знаела или е трябвало да знае, че съответното имущество е част от общата собственост. В противен случай, лишеният съпруг е има право само да иска обезщетение от другия. Съпрузите не могат самостоятелно да се разпореждат с неопределения си дял в общата собственост, но могат независимо да упражняват правото си на собственост върху отделното си имущество.

 

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Правни сделки, свързани с общата собственост и ежедневните нужди на семейството, които са сключени само от единия съпруг, пораждат съвместни задължения и са задължителни за двамата съпрузи. Съпрузите са солидарно отговорни за съвместните си задължения.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

И двамата съпрузи са солидарно отговорни за задължения, възникнали по време на брака, които са свързани с общата собственост и семейните разходи. Общото имущество и, ако то не е достатъчно, отделното имущество на съпрузите, може да се използва за удовлетворяване на кредиторите. Ако приносът на единия съпруг за удовлетворяване на общи дългове надвишава дела му в тези дългове, той може да поиска обезщетение от другия съпруг. Ако кредиторите на дългове, които задължават само единият съпруг, искат да си ги възстановят от общото имущество, те първо трябва да поискат от съда да определи дела на съпруга-длъжник в общата собственост, след което могат да искат удовлетворяване на дълга от този дял.

Ако в изпълнителното производство е разрешена продажбата на дял, притежаван от единия от съпрузите в обща собственост, другият съпруг има право предимствено да закупи този дял за цената, която е определена съгласно Закона за изпълнителните производства и обезпеченията. В случай на лична несъстоятелност на единия съпруг, съдът, ръководещ производството по отношение на този съпруг, определя с решение, след проверка на правата на изключване по предложение на синдика, че делът на длъжника по несъстоятелност от общата собственост е равен на половината, освен ако другият съпруг не е подал заявление за правото на изключване. Ако синдикът определи, че делът на длъжника по несъстоятелност от общата собственост надвишава половината, синдикът като законен представител на длъжника по несъстоятелност трябва да поиска да се определи делът на длъжника по несъстоятелност. Другият съпруг може в производството по лична несъстоятелност на съпруга да подаде заявление за правото на изключване, за да докаже, че неговият/ нейният дял от общата собственост е по-голям. Ако такова заявление не е подадено от другия съпруг, се счита, че той/ тя е кандидатствал за право на изключване за дял от общата собственост, който е равен на половината в производството по лична несъстоятелност.