3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Новият Семеен кодекс на Словения предвижда сключването на споразумение за уреждане на имуществените и правни отношения. Споразумението за уреждане на имуществените и правни отношения е договор, с който съпрузите се договарят за вида на съпружеския имуществен режим, който се различава от законовия режим. В този договор съпрузите могат единодушно да се споразумеят и за всички други имуществени отношения по време на брака, както и в случай на развод. Преди сключването на договора за уреждане на имуществените и правни отношения съпрузите трябва да се информират взаимно относно имуществения си статут или в противен случай договорът за уреждане на техните имуществени и правни отношения може да бъде оспорен. Част от споразумението за уреждане на имуществените и правни отношения може да бъде и споразумението за взаимна подкрепа и споразумението за издръжка на съпруг в случай на развод.

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Допустимо споразумение между съпрузите и всички изменения към него трябва да приеме формата на оригинален, нотариално заверен документ.

Договорът между съпрузите за техните имуществени и правни отношения трябва да бъде сключен под формата на пряко изпълним нотариален акт. Преди подписването на договора нотариусът е задължен да предостави разяснения и договорът се вписва в регистъра на договорите за уреждане на имуществените и правни отношения. Ако договорът за уреждане на имуществените и правни отношения не е валиден, за съпрузите се прилага законовият съпружески имуществен режим. Ако договорът за уреждане на имуществените и правни отношения не е вписан в регистъра на договорите за уреждане на имуществените и правни отношения, тогава за трети лица е валидна презумпцията, че по отношение на имуществените отношения между съпрузите се прилага законовият съпружески имуществен режим.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Споразумения, в които се определя, че отделно имущество следва да спада към общата собственост, могат да се сключват само по време на брака.

Прилага се принципът на свободата на договаряне: договорният имуществен режим се прилага за съпрузите от момента на сключването на договора за уреждане на техните имуществени и правни отношения, освен ако той не съдържа друго споразумение. Договорът за уреждане на имуществените и правни отношения, сключен от бъдещите съпрузи, влиза в сила в деня на сключването на брака или в деня след сключването на брак, определен от бъдещите съпрузи в договора за уреждане на имуществените и правни отношения.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Прилага се принципът на свободата на договаряне: съпрузите могат да променят вече сключения договор за уреждане на техните имуществени и правни отношения под формата на пряко изпълним нотариален акт и това изменение се обявява в регистъра на договорите за уреждане на имуществените и правни отношения.