5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Двамата съпрузи имат право да поискат поделяне на имуществото в съда след прекратяване (а и по време) на брака. Подялба може да бъде поискана и от кредитор на единия съпруг поради задължения, които не задължават другия съпруг. В първоначалната фаза на делбата се определя общото имущество и дяловете на съпрузите в него. При делбата на общото имущество не могат да се определят дяловете на съпрузите във всяко конкретно имущество, определя се само делът на всеки съпруг в общото имущество. Презумпцията за равни дялове в общата собственост може да бъде оспорена. В такива спорове съдът взема предвид всички обстоятелства по случая (особено доходите на съпрузите, подкрепата, която единият съпруг оказва на другия, кой от съпрузите има попечителство над децата, грижите на съпрузите за дома и семейството, разходите на съпрузите за поддържането на общата собственост, както и всяка друга форма на принос към управлението, поддържането и увеличаването на общото имущество).

След като бъдат определени съответните дялове на съпрузите, има втора фаза, през която те могат да се споразумеят как да разделят имуществото си. За пълната подялба на имуществото си могат да те могат да избират между физическа и гражданска делба или комбинация от двете. Ако те не могат да постигнат съгласие по този въпрос, съдът в охранително гражданско производство трябва първо да извърши физическа делба, която има приоритет пред гражданската, при която се продава имуществото и се разделят приходите. В случай на физическа делба, всеки от съпрузите получава, в рамките на дела си, имуществото, за което докаже, че има по-голям правен интерес. Всеки съпруг получава имуществото, което служи на професията му или други дейности и което му дава възможност да получава доходи или служи единствено на него и не е негово отделно имущество.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

След развода съпрузите остават солидарно отговорни за задълженията си до подялбата на общото си имущество, в който момент трябва да се разделят и задълженията. Ако това не стане, съпрузите остават солидарно отговорни.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Ако стойността на отделното имущество, използвано за удовлетворяване на общи задължения, надвишава дела на съпруга в тях, той може да поиска възстановяване от другия съпруг.