2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Испания няма само един режим на имуществени отношения или законодателен орган, така че тези отговори ще се отнасят конкретно към Испанския граждански кодекс (с изключение на обсъждането на законодателството на автономните общности в 2.7).

Приложимият режим за имуществени отношения е този, който съпрузите са посочили в брачния договор (чл. 1315 от ГК) (общност от придобивания (sociedad de gananciales), имуществена разделност или участие). При липса на договор, приложимият режим за имуществени отношения е общност от придобивания (чл. 1316 от ГК). Съгласно тази система, получените придобивания и ползи от всеки от съпрузите, докато системата е в сила, са общи и разделени по равно, когато режимът е прекратен ( чл. 1344 от ГК). Системата урежда наличието както на лично имущество, така и на имуществената общност, и позволява личното имущество да стане имуществена общност и обратното посредством споразумение между съпрузите под формата на автентичен акт. Вещи, които се считат за лични, са изложени в член 1346 от ГК. Те включват вещи, които съпрузите са внесли в брака и такива, които са придобили без заплащане по време на брака.

Вещи, които се считат за имуществена общност, са изложени в член 1347 от ГК. По отношение на разпореждането с вещи, всеки съпруг може свободно да се разпорежда със своите собствени вещи и не носи отговорност за задълженията на другия ( чл. 1373 от ГК).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Съществуват правни презумпции относно приписването на имущество в режима на общност от придобивания (имуществената общност се приема, освен ако не се докаже друго (чл. 1361 от ГК).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Не е необходимо да се съставя опис на вещи и отговорности преди сключването на брака, но е полезен. Опис обаче се изисква след прекратяване на имуществена общност и преди нейната ликвидация (чл. 1396 от ГК). Изисква се също така, ако режимът на общност от придобивания е унищожен от правно решение и има текущо обсъждане относно причината за прекратяване ( чл. 1394 от ГК).

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Администрирането на имуществената общност (придобивания) се урежда от членове 1375-1391 от ГК. Всеки съпруг управлява своето собствено имущество (въпреки че има специални разпоредби относно семейното жилище, съгласно които винаги е необходимо съгласието на двамата съпрузи (чл. 1320 от ГК). Общите вещи се управляват съвместно от двамата съпрузи ( чл. 1375 от ГК), освен ако не се договорят друго в брачен договор. По принцип, съпрузите могат свободно да се разпореждат със своите лични вещи по време на брака.

Един съпруг може да управлява и да се разпорежда с имуществената общност сам при упражняването на пълномощията, свързани с домакинството (чл. 1319 от ГК и чл. 1365 от ГК), с изключение на семейното жилище (дори ако принадлежи само на един от съпрузите, съгласието на другия е необходимо( чл. 1320 от ГК)).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

В случаи, които не попадат в обхвата на упражняването на пълномощията, свързани с домакинството, съгласието на двамата съпрузи е необходимо за разпореждане с имуществената общност, въпреки че при определени обстоятелства съгласието може да бъде дадено вместо тях от съдилищата ( Чл. 1377 от ГК). При липса на съгласие, другият съпруг може да отмени такива действия по разпореждане (чл. 1322 и 1377 от ГК). Ако разпореждането е неоправдано, съгласието и на двамата съпрузи винаги се изисква, в противен случай разпореждането е невалидно ( чл. 1378 от ГК). Кодексът също така урежда измамни действия срещу правата на другия съпруг (чл. 1391 от ГК).

Всяка сделка, извършена от един от съпрузите, обвързва другия съпруг, само когато последният изрично или мълчаливо потвърди това. В противен случай сделката може да бъде анулирана (чл. 1322 от ГК), а в случай на измама може да бъде отменена (чл. 1391 от ГК).

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Индивидуалните задължения на един от съпрузите са негова/нейна отговорност и само неговото/нейното лично имущество може да бъде използвано за удовлетворяване на тези задължения, но ако това е недостатъчно, кредиторите може да предявят иск за неговия/нейния дял от имуществената общност ( чл. 1373 от ГК).В такива случаи имуществената общност се унищожава, като от този момент ще се прилага режим на имуществена разделност между съпрузите ( чл. 1374 от ГК).

Имуществената общност може да бъде използвана за покриване на семейни разходи ( чл. 1318 от ГК)и нуждите на семейството, обикновеното управление на вещи и изпълнението на професията или работата на съпрузите (чл. 1362 от ГК). Задължения, настъпили за един от съпрузите при упражняването на пълномощията, свързани с домакинството, може да бъдат удовлетворени от имуществената общност, личното имущество на задлъжнелия съпруг и, допълнително, личното имущество на другия съпруг ( чл. 1319 от ГК). Имуществената общност винаги може да се използва от кредиторите (чл. 1365 от ГК). Съпруг, който е изплатил задължение на общността чрез своето лично имущество, има право да бъде компенсиран от имуществената общност ( чл. 1364 от ГК).

Има също така законови режими на имуществени отношения в автономните общности (региони):

  • Арагон:Прилага се свобода на договора (чл. 195 Código Civil Foral de Aragón). Приложимият режим (или имуществена разделност (чл. 203-209), или consorcial aragonés, който е подобен на общност от придобивки) може да бъде определен от брачен договор под формата на автентичен акт. При липса на договор се прилага consorcial aragonés (чл. 210-270 Código Civil Foral de Aragón).
  • Каталония: При липса на договор се прилага режим на имуществена разделност (чл. 231-10 Граждански кодекс на Каталония). Урежда се от чл. 231-11 до 231-30 от Гражданския кодекс на Каталония.
  • Балеари (Балеарски острови): При липса на договор се прилага режим на  имуществена разделност ( чл. 67 от Compilación Baleares).
  • Навара: Съпрузите могат да посочат имуществена разделност или универсална имуществена общност. При липса на договор се прилага sociedad familiar de conquistas, който е режим на общност от придобивания, подобен на sociedad de gananciales, уреден в Гражданския кодекс (Ley 82 de Compilación Navarra).
  • Страна на баските (Баска автономна област): Съгласно чл. 93-111 от Ley De Derecho Civil Foral Pais Vasco, съпрузите могат да сключат брачен договор. При липса на договор се прилага регионалния режим (comunicación foral), който е режим на универсалната имуществена общност (уреден в чл. 93-111 от Ley De Derecho Civil Foral Vasco). Въпреки това, в освободени региони ( чл. 6 от Ley Derecho Civil Foral de Vizcaya, регионалното гражданското право на Бискай), се прилага общото испанско право (sociedad de gananciales, както е изложено в Гражданския кодекс, при липса на договор).
  • Галисия: Приложимият режим на имуществени отношения се определя от брачния договор. При липса на договор се прилага sociedad de gananciales ( чл. 171 от Ley Derecho Civil de Galicia).
  • Валенсия: Прилага се пълна свобода и равенство между съпрузите, които могат да сключат брачен договор. При липса на договор се прилага имуществена разделност ( Ley de Régimen Económico Matrimonial Valenciano).