3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Съпрузите имат право да посочат, посредством брачен договор, режим на имуществени отношения, различен от стандартния режим на общност на придобивания.

Като алтернативи на законовия режим на имуществени отношения на общност от придобивания, испанското право урежда режим на имуществена разделност (régimen de separación de bienes) и участие в режим за придобивания (régimen de participación). Съгласно режим на имуществена разделност ( чл. 1435-1444 от ГК), всеки съпруг запазва това, което е внесъл в брака и става единствен собственик на имуществото, което той/тя е придобил/а по време на брака. Където не може да се установи на кого принадлежи имуществото, има презумпция за половин дял за всеки съпруг.

При участие в режим на придобивания (чл. 1411-1434 от ГК), всеки от съпрузите запазва това, което е внесъл в брака и става единствен собственик на имуществото, което той/тя е придобил/а по време на брака, но всеки от съпрузите има право на дял от придобивките, направени от другия съпруг, докато тази система е в действие. Тези придобивания се изчисляват към момента на прекратяване на системата или разтрогване на брака.

При двата режима, даден съпруг не е отговорен за задълженията на другия и всеки съпруг може да се разпорежда със своето имущество, с изключение на семейното жилище (чл. 1320 от ГК).

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Брачните договори (capitulaciones matrimoniales) трябва да бъдат сключени под формата на автентичен акт ( чл. 1315 от ГК). Следователно договорът трябва да бъде сключен в присъствието на нотариус, който изготвя автентичния акт (чл. 1280 от ГК). След това той се регистрира в гражданския регистър, за да влезе в сила спрямо трети лица.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Брачните договори могат да бъдат сключени преди или по всяко време на брака. Брачни договори, сключени преди брака, ще влязат в сила, само когато бракът бъде сключен впоследствие (чл. 1333 от ГК). Брачни договори, сключени по време на брака, влизат в сила от момента на тяхното сключване, но няма да са в сила спрямо трети лица, докато не бъдат регистрирани в граждански регистър.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Съпрузите могат също така да изменят съществуващ договор, стига да са спазени същите формални изисквания ( чл. 1331 от ГК). Въпреки това, промяната няма да засегне правата, които вече са придобити от трети лица (чл. 1317 от ГК).