4 Може ли и трябва ли режимът на съпружеска собственост да бъде регистриран?

Режимът на имуществени отношения и всички промени/изменения по него трябва да бъдат регистрирани, за да бъдат в сила спрямо трети лица.

4.1. Съществуват ли един или повече регистри за брачна собственост във Вашата страна? Къде са те?

В Испания има няколко граждански регистри. Както бракът, така и всеки брачен договор трябва да бъдат регистрирани в гражданския регистър по обичайно местожителство на съпрузите (чл. 1333 от ГК,чл. 69 LRC ичл. 70 LRC). Само регистрирането на брака е задължително ( чл. 71 LRC).

4.2. Какви документи се регистрират? Каква информация се регистрира?

Брачни договори, сключени преди брака, трябва да се регистрират, както и тези, сключени по време на брака, ако променят системата на имуществени отношения (или няма да са в сила спрямо трети лица), а също така трябва да се регистрират и решенията за раздяла и развод ( чл. 77 LRC). Заинтересованите страни получават удостоверение, издадено от гражданския регистър, като доказателство за регистрация (чл. 75 LRC). Друг документ, използван в практиката, е Libro de Familia („Семейна книга“), който вписва подробности за браковете, рождени дати на децата и т.н.

4.3. Как и кой може да получи достъп до информацията в регистъра?

Регистрираната информация е публична (чл. 6 LRC), но защитените данни са достъпни само за заинтересованите страни или техните наследници ( Закон за защита на данните 15/1999).

4.4. Какви са правните последици от регистрацията (валидност, излагане на възражения)?

Правната последица от регистрацията е ефективност спрямо трето лице ( чл. 70 от LRC).