5 Какви са последствията от развод/раздяла?

Развод или раздяла прекратява режима на общност от придобивания. Резултатът е прекратяване и ликвидация на имуществената общност ( чл. 1392 от ГК). Разводът също така прекратява брака.

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Имуществото се разделя по следния начин. Първо, прави се опис (чл. 1396 от ГК), както  на вещите (чл. 1397 от ГК), така и на отговорностите ( чл. 1398 от ГК). След като това приключи, първо се изплащат задълженията на общността, в брой или имуществената общност (чл. 1399-1400 от ГК). Кредиторите запазват своите права до пълно изплащане (чл. 1401 от ГК). След плащането на кредитори, се изплащат компенсации и възстановяване, дължими на всеки съпруг (чл. 1403 от ГК), и всеки остатък се разделя по равно между съпруга и съпругата или техните наследници (чл. 1404 от ГК).

При разделянето не се включват лични вещи, които не могат да бъдат разделени, тъй като принадлежат на техния собственик. Те са изложени в член 1346 от ГК.

Семейното жилище, въпреки че не се включва при разделянето на вещи, ако принадлежи на един от съпрузите, може да бъде присъдено от съдилищата на другия съпруг, ако последният зависи от неговата непрекъсната употреба, за да осигури своите жизнени нужди, или когато общо дете има съществена нужда за неговата постоянна употреба (чл. 96 от ГК).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

След като описът се направи, задълженията на общността се изплащат, в брой или имуществена общност (чл. 1399-1400 от ГК). Кредиторите запазват своите права до пълно изплащане (чл. 1401 от ГК).

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Ако раздялата или развода доведе до неблагоприятен икономически дисбаланс за един от съпрузите, съпругът е неизгодно положение ще има право на компенсация, която може да се състои от временни или нефиксирани плащания за издръжка или единично плащане. Компенсацията може да бъде уговорена от съпрузите в регулиращ договор, одобрен от съдията, или при липса на такъв договор, може да се определи от съдията, който ще вземе под внимание определени обстоятелства (чл. 97 от ГК). В допълнение, даден съпруг, който е действал на добра воля, има право на компенсация при случаите, когато бракът е анулиран (чл. 98 от ГК). Плащанията за издръжка могат да бъдат променени в случай на съществени промени в обстоятелствата (чл. 100 от ГК). Правото за издръжка също може да се изгуби при определени обстоятелства (чл. 101 от ГК).

5.3.1. В случай на придобита съпружеска имуществена общност:
- Трябва ли искът да бъде удовлетворен от разплащателни средства или чрез непарична вноска?
- Как се оценява иска?
- Какъв е размерът на изравнителното плащане?
- Кога се предписва иска?

В случай на общност от придобивки, уреждането на иск за компенсация, както и нейното изчисляване, плащане и продължителност, се уреждат от разпоредбите, описани в раздел

5.3.2. В други случаи (различни от придобита съпружеска общност)?

Същите правила (от раздел 5.3.) се прилагат за други системи на имуществени отношения.