6 Какви са последствията при смърт?

В случай на смърт, правилата в параграфи 2.3, 5.1 и 5.2 се прилагат по отношение на описа и разделянето и разпределянето на задължения и вещи, с изключение на това, че делът от имуществото, който починалият би получил, сега ще отиде в неговите/нейните наследници. Може да има компенсация, и преживелият съпруг има право на права за плодоползване (usufructo viudal) на оцелелия, които могат да са различни по размер, в зависимост от това, дали преживелият съпруг наследява заедно с наследници или възходящи наследници на починалия, или е единствен наследник. Правата основно се приписват под формата на имущество, но могат също така да бъдат приписани под формата на  пари в брой (чл. 834-840 от ГК). Делът от имуществото, обхванато от правата за плодоползване, може да бъде увеличен (до законовата граница) в завещание.