2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Законовият режим за имуществени отношения е системата за отложена имуществена общност. Тя е уредена в Брачния кодекс (1987:230) (ÄktB). Всеки съпруг притежава собственото си имущество, без значение дали имуществото е било придобито преди или по време на брака, и всеки е отговорен за собствените си задължения към кредитори (ÄktB 1:3). В същото време обаче всеки съпруг има съпружеското право, което му предоставя възможност за предявяване на половината от нетната стойност на семейното имущество в случай на унищожаване на брака. Съпружеските права по този начин не са същите като правата на собственост. Всичко, което не е отделно имущество, е семейно имущество (ÄktB 7:1). Имуществото може да бъде отделено в резултат на брачен договор или поради условие на трето лице, например посочено в завещание (ÄktB 7:2).

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Вещите на съпрузите са семейно имущество, освен ако не е посочено друго.

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Когато е подадена молба за развод, вещите и отговорностите на всеки съпруг се описват до необходимата степен, в тяхното състояние към момента на подаване на молбата за развод. Ако бракът е унищожен поради смъртта на един от съпрузите, също се прави опис на вещите и отговорностите. Ако е необходимо получаването на опис на имотите, от съда се назначава лице, което осъществява регистрирането на подялбата (ÄktB глава 17). Важно е да се отбележи, че съгласно шведското законодателство не се прави опис на имуществото на съпрузите по времето на отбелязване на брака.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Всеки съпруг има правото да се разпорежда свободно със своето имущество. Въпреки това може да се изисква съгласието на другия съпруг при разпореждането на съвместното жилище на двойката, както и на вещите в домакинството, както и разпореждането на недвижимо имущество като цяло. Тези ограничения са посочени в ÄktB 7:5 и като цяло означава, че може да се изисква съгласието на съпруг при ипотека, залог, отдаване под наем или продажба на имуществото, било то семейно имущество на съпруг или отделно имущество. Правните последици от разпореждане при нарушение на ограниченията, посочени в ÄktB 7:5, са изложени в ÄktB 7:8-9. Накратко може да се каже, че дадена правна сделка, сключена в нарушение на ограниченията, е невалидна и по правило имуществото се връща на първоначалния собственик. Въпреки това собственикът може да се отнесе до общ съд и да заяви правото да се разпорежда с определено имущество без съгласието на другия съпруг (ÄktB 7:8). Освен това, когато е подадена молба за развод (т.е. критичен момент) за всеки от съпрузите следва задължение за подотчетност във връзка с това как те да процедират с вещите и отговорностите, които трябва да бъдат включени в подялбата на имуществото (ÄktB 9:2-3). За да се защити правото на даден съпруг при подялбата на имуществото, е възможно при молба от един от съпрузите съдът да реши да отмени правото на другия съпруг да използва определено имущество (на шведски: särskild förvaltning) (ÄktB 9:8), докато подялбата на имуществото не приключи.

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Правните сделки, сключени от един от съпрузите, не са обвързващи за другия съпруг. Всеки съпруг притежава своето имущество и е отговорен са собствените си задължения. Съвместната отговорност за задължения възниква единствено когато двамата съпрузи са причинили възникването на задълженията заедно.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Съпрузите са отговорни единствено за своите собствени задължения, било то свързани с отделно имущество или семейно имущество. Имуществото на даден съпруг – без значение от неговия характер на семейно или отделно имущество – може да бъде използвано за удовлетворяване на неговото/нейното задължение или за удовлетворяването на задълженията на двамата съпрузи, при условие че отговорността е възникнала общо за двамата и следователно те са солидарно отговорни за нея.