5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Семейните права се освобождават, когато бракът бъде прекратен и следва подялба на имущество. Първо се изчисляват дяловете на съпрузите в семейното имущество. Ако всеки съпруг притежава независимо своето имущество, искът не се отнася до конкретно имущество, а само до номинална стойност, т.е. половината нетна стойност на семейното имущество (след приспадане на задълженията). Съпругът, който притежава най-голяма част от семейното имущество, може да избере дали разликата ще бъде изравнена чрез изплащане на съвкупна сума или чрез прехвърляне на вещи в еквивалентна стойност (ÄktB 11:9). Въпреки това съпругът в икономически по-неизгодно положение може да предяви иск за съвместното жилище и домакинските вещи като компенсация (ÄktB 11:8). Ако цялото им имущество е отделно имущество и никой от съпрузите не изиска вземане на съвместното жилище или домакинските вещи, няма нужда от подялба на имущество (ÄktB 9:1). Трябва да бъде споменато, че може да бъде даден развод дори ако страните не се съгласят по всички допълнителни въпроси. Подобни въпроси след това се уреждат отделно.

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Всеки съпруг е отговорен за своите задължения, както по време на брака, така и след развода.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

5.3.1. В случай на придобита съпружеска имуществена общност:
- Трябва ли искът да бъде удовлетворен от разплащателни средства или чрез непарична вноска?
- Как се оценява иска?
- Какъв е размерът на изравнителното плащане?
- Кога се предписва иска?

Шведското законодателство не урежда подобен режим.

5.3.2. В други случаи (различни от придобита съпружеска общност)?

Както е посочено в точка 5.1., ако един от съпрузите има по-голяма част в семейното имущество от другия, разликата може да бъде изравнена чрез плащане на съвкупна сума.