8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Регистрирано партньорство Закон (1994:1117) относно регистрирано партньорство (Закон за партньорството) изтече в края на април 2009 г. В същото време двойки от един и същ пол получиха разрешение за сключване на брак. Отмененият закон за партньорството продължава да повдига законови последици във връзка с двойки, които са встъпили в партньорство преди края на април 2009 г. и които не са променили своето партньорство в брак след това. По отношение на регистрираните партньори се прилага системата за отложена имуществена общност в нейната цялост.

Съжителство извън брак В шведското законодателство съжителството извън брак се урежда от специфичен закон: Закон за съжителството (2003:376). Законът за съжителството се прилага за две не сключили брак лица от един и същ или различен пол, живеещи заедно в партньорство или споделящи едно и също домакинство. Законът е предназначен да служи като разпоредба за защита на финансово по-слабата страна и не се състои регистриране на отношенията. Когато съжителството приключи § 2), всяка от страните може да заяви подялбата на имуществото в рамките на една година (§ 8). Правилата за подялбата на имуществото съгласно закона за съжителството, са базирани на правилата за подялба в Брачния кодекс. Въпреки това имуществото, което може да бъде предмет на подялба съгласно закона за съжителството е по-малко обширен, при което единствено съвместното жилище и вещите от домакинството, които са закупени за обща употреба, могат да подлежат на подялба (т.е. имущество от съжителство). Имуществото, използвано основно за развлечение, както и имуществото, придобито преди съжителството да е започнало, се изключва. Нетната стойност на имуществото от съжителството се разделя и партньорът, който притежава по-голямата част от имуществото от съжителството, може да избере дали ще се състои изравняване чрез изплащане на съвкупна сума или чрез прехвърляне на вещи с еквивалентна стойност (§ 17). На съжителстващото лице с по-голяма нужда от жилище, може да бъде предоставено правото да получи жилището, когато съжителството приключи, дори ако то е било притежавано самостоятелно от другото съжителстващо лице, но при условието, че то се държи единствено под наем или като обитател (на шведски: bostadsrätt) (§ 22). Както при съпрузите, така и за несключилите брак съжителстващи лица се прилагат ограниченията за разпореждане със съвместното жилище (§§ 23-25). Съжителстващите лица могат да се договорят по отношение на правилата за подялба на имущество в закона за съжителството да не се прилагат за тях (§ 9). Молбата за подялба на имущество трябва да бъде подадена не по-късно от една година след приключване на отношенията (§ 8, ал. 2). В допълнение, несключили брак съжителстващи двойки, както и съпрузите, могат да сключат предварително споразумение относно подялбата на имуществото, когато предстои прекратяване на съжителството (§ 9).