1 Кой закон се прилага?

1.1. Кой закон се прилага във връзка с имуществото на двойката? Кои критерии/правила се използват за определяне на приложимото право? Кои международни конвенции трябва да се спазват по отношение на определени държави?

Англия/Уелс

 Съдилищата на Англия и Уелс винаги ще прилагат концепцията lex fori (правото на сезирания съд) по въпроси, свързани с развод и неговите финансови последици, ако те имат юрисдикция. Вж. също 9. по-долу относно forum non conveniens.

Шотландия

Приложимото право, при липса на избор от съпрузите, е правото по местоположение, където се намира имуществото (lex situs) по отношение на недвижима собственост и правото относно местожителство на съпрузите в случай на движима собственост. Ако съпрузите имат местожителство в различни държави и възникне въпрос, свързан с тяхното движимо имущество в Шотландия, тогава се прилага правото на Шотландия (lex fori) (раздел 39 от Закона от 2006 г. относно семейното право (Шотландия)).

1.2. Имат ли съпрузите възможност на избор на приложимото право? Ако това е така, с какви принципи се управлява този избор (напр. избор на закони, формални изисквания, ретроспективна дейност)?

Англия/Уелс

 Не. Най-скорошният случай на Radmacher срещу Granatino [2010] UKSC 42потвърди, че lex fori следва да се прилага във всеки случай. Това означава, че валидността на споразумението и резултатът по избрания закон са вероятно решаващи фактори, за да се считат като принцип за справедливост (вж. 2.1. и 2.2. по-долу).

Шотландия

Съпрузите могат да избират приложимото право. Няма ограничения или формални изисквания (раздел 39(6) б) от Закона от 2006 г. относно семейното право (Шотландия)).