2 Съществува ли правен режим на брачна собственост и ако е така, какво предвижда той?

2.1. Моля, опишете общите принципи: Кои вещи са част от съпружеската имуществена общност? Кои вещи са част от отделни имоти на съпрузите?

Англия/Уелс

 Англия и Уелс нямат режим на имуществени отношения като такъв, няма общност на собственост и по този начин бракът по принцип няма имущественоправен ефект. Въпреки това, при развод съдилищата дават голяма свобода на действие и преценка, за да се изготви широк спектър от правила (наричани „допълнително обезпечение“) (вж. отговор към 5.1.).

Шотландия

 Шотландия има изменена система на имуществена разделност. Общото правило е, че бракът не засяга собствеността върху имуществото (параграф 24 от Закона от 1985 г. относно семейното право (Шотландия)). Въпреки това, това е изменено по няколко начина:

  • Даден съпруг има законовите права за обитава семейното жилище, дори ако то е собственост само на другия съпруг.
  • Това е принципът на справедливо споделяне, (което обикновено означава равно споделяне) на
  • семейно имущество при развод.
  • Преживелият съпруг има определени запазени права в случай на смъртта на другия съпруг и при завещание често взема цялото имущество.

2.2. Има ли правни предположения относно приписването на собственост?

Англия/Уелс

 Бракът като такъв няма имущественоправен ефект. Вж. също 5.1. по-долу.

Шотландия

Налице е презумпция, че домакински вещи, придобити при очакване да се сключи брак или по време на брака, се притежават в равни дялове, дори ако те са били закупени от единия от съпру (раздел 25 от Закона от 1985 г. относно семейно право (Шотландия)).

2.3. Трябва ли съпрузите да правят опис на активите? Ако това е така, кога и как?

Англия/Уелс

Няма правно задължение да бъде направено. Но тъй като източникът на имуществото по време на развод може да има влияние върху правилата, се препоръчва съпрузите да изготвят такъв опис (и да се актуализира, когато е необходимо). Вж. също точки 3.1. и 3.2. по-долу.

Шотландия

 Няма предписание, което задължава за съставяне на опис на вещите.

2.4. Кой е отговорен за администрирането на собствеността? Кой има право да се разпорежда със собствеността? Може ли единият съпруг да се разпорежда/да администрира собствеността сам или е необходимо съгласието на другия съпруг е (напр. в случаи на разпореждане с дома на съпрузите)? Какъв ефект има липсващото съгласие върху валидността на една правна сделка и за изпълнението му срещу трета страна??

Англия/Уелс

Раздел от закона от 1925 г. относно имуществени правапосочва, че „съпругът и съпругата, за всички цели на придобиване на собственост (...) се третират като две лица“, така че се прилага общите правила за право на собственост. Законът на Англия и Уелс дори не дава право на съпрузите да бъдат консултирани или да се наложи вето на сделките по отношение на семейното жилище, собственост на другия съпруг (вж. National Provincial Bank Ltd. срещу Ainsworth [1965] AC 1175 и Barclays Bank срещу O'Brien [1994] 1 AC 1980).

 Но е важно да се отбележи, че правото в Англия и Уелс прави разграничение между правна собственост (номиналният притежател на правото на собственост) и справедлива/полезна собственост. Следователно, правото в сферата на доверителната собственост разглежда придобиването на права на бенефициент, дори ако другият съпруг е законен собственик. Като цяло законният собственик има право да управлява имуществото, но ако съпругът/ата (или друго лице) имат права на бенефициент спрямо имуществото, това може да има определени ограничения.

Шотландия

Отправната точка представлява, че всеки от съпрузите управлява своето собствено имущество, но съгласно обичайните правила за представителство всеки един от съпрузите може да упълномощи другия да прави това. Всеки от съпрузите има право да се разпорежда със своето собствено имущество. Въпреки това, последицата от законовите права за обитаване на семейното жилище е, че съпругът, който е собственик на жилището, не може да се разпорежда с него без съгласието на другия. Без това съгласие правата за обитаване са оспорими срещу купувача Закон за семейните жилища (защита на семейството) (Шотландия) от 1981 г.).

2.5. Правните сделки, извършени от един съпруг, имат ли също така обвързващ ефект за другите?

Англия/Уелс

 Не, прилага се общото право на договор и др.

Шотландия

 Няма специални правила за съпрузите. Прилага се обичайният закон за представителство.

2.6. Кой е отговорен за задълженията, възникнали по време на брака? Кое имущество може да бъде използвано от кредитори, за да удовлетворят своите искове?

Англия/Уелс

 По принцип всеки един от съпрузите е отговорен за своите задължения, освен ако не са приложими специални обстоятелства (но вж. 2.4. по-горе). За удовлетворяване на иск на кредитор може да бъде използвано единствено имуществото на съпруга, за когото е възникнало задължението.

Шотландия

Всеки от съпрузите носи отговорност за собствените си задължения. Кредиторите на всеки от съпрузите могат да използват имуществото само на задлъжнелия съпруг, за да удовлетворят претенциите си. Въпреки това има специални защити в законодателството за брачен дом при производство по несъстоятелност вж. раздели 40 и 41 от Закона относно несъстоятелност (Шотландия) от 1985 г.).