3 Как могат съпрузите да уреждат своя режим на собственост?

3.1. Кои разпоредби могат да бъдат променени от договор и които не могат да бъдат? Кой режим на брачна собственост може да бъде избран?

Англия/Уелс

 Съпрузите винаги може да подадат молба за допълнително обезпечение, дори когато съществува брачен договор.

Това означава справедливо споразумение между съпрузите по отношение разпределянето на имуществото в случай на развод, въпреки това може да бъде от съществено значение и със сигурност е важен фактор, който се взема предвид от съда при упражняването на неговите действия. Върховният съд е посочил, че дадено споразумение не е справедливо, ако то накърнява благосъстоянието на някое от децата и това договаряне за справедливост на принципа „споделяне“ е по-вероятно да бъде справедливо, отколкото договаряне по отношение на нуждите и компенсациите (вж. 5.1.).

Шотландия

Съпрузите имат свободата да уреждат имуществото си, както намерят за добре. Няма готови правни режими на имуществени отношения, които съпрузите могат да изберат.

3.2. Какви са формалните изисквания и с кого трябва да се свържа?

Англия/Уелс

 Макар да няма формални изисквания, силно се препоръчва обаче съпрузите да получат независим правен съвет, както и вещите да бъдат обявени в пълен размер, и това се вписва в споразумението; в случай че това не е така (или не е възможно), съответно се вписва отказ от право.

Шотландия

 Няма формални изисквания, различни от обичайните формални изисквания за въпросния тип сделка.

3.3. Кога може да бъде сключен договорът и кога влиза в сила?

Англия/Уелс

 Брачният договор може да бъде сключен и променян преди и по време на брака (а дори и след брака). Разбира се, неговият ефект зависи от обстоятелствата, но много често договорените условия ще влязат в сила едва в случай на развод (тъй като Англия и Уелс нямат режим на имуществени отношения, вж. 2.1. и 2.2. по-горе).

 Съвсем обичайно е за съпрузите да сключат споразумения относно своето имущество и т.н. в момента, когато са решили да се разведат (така наречените споразумения за раздяла); след това те могат да бъдат включени в съдебни заповеди (така наречените заповеди за съгласие).

Шотландия

Двойката може да уреди своето имущество помежду си по всяко време. Те могат да изберат кога споразумението ще влезе в сила.

3.4. Може ли съществуващият договор да бъде променен от съпрузите? Ако е това така, при какви условия?

Англия/Уелс

Да. Вж. отговора на 3.3.

Шотландия

Двойката може да предоговори помежду си имуществото по всяко време. Въпреки това, ако съпрузите са раздали вещи и те са извън техния контрол (напр. чрез посочването им в собствеността на брачния договор или семейна собственост) тогава, разбира се, те не могат да го предоговарят.