5 Какви са последствията от развод/раздяла?

5.1. Как се разделя собствеността (вещните права in rem)?

Англия/Уелс

При развод на съдилищата се дават много широки права на преценка да се изготвят съдебни заповеди от широк спектър (наричани „допълнително обезпечение“), включително преразпределение или дори продажбата на имущество, поставянето на имущество под попечителство, еднократни плащания, периодични плащания, заповеди за пенсии и др. (раздели 21 и последващите от Закона за семейни дела от 1973 г.). Актът в раздел 25 изрежда „дела, за които съдът трябва да отсъди как да се упражнят правомощията“, и сред тях от първостепенен приоритет е да се разгледа благосъстоянието на децата в семейството. Основната цел на допълнителното обезпечение е постигането на справедлив резултат. В случая на Miller срещу Miller; McFarlane срещу McFarlane [2006] UKHL 24 Камарата на лордовете определи три начина за справедливост, а именно нуждите (на страните и техните деца), компенсация (неблагоприятно положение, свързано с отношенията) и споделяне (на вещи). Тъй като в много, ако не и в повечето, случаи нуждите надхвърлят стойността на имуществото, нуждите често са определящият фактор и следователно в много случаи другите начини за справедливост не играят съществена роля или каквато и да е роля.

Това означава, че в същия случай водещите пледоарии изглежда са посочвали определена група вещи (по-конкретно от преди брака, наследени или вещи, получени като подаръци, или „несемейни вещи“) трябва да бъдат третирани по различен начин от „плодове на съвместен труд“, а семейното жилище във връзка с подялба при развод. Счита се още, че колкото по-дълго са траели отношенията, толкова по-малко важно трябва да е това разграничаване.

Шотландия

Съпрузите могат да се договорят при подялбата. Ако те не могат да се договорят, всеки от тях може да предяви финансово осигуряване при развод въз основа на принципите, посочени в раздел 9 от Закона от 1985 г. относно семейното право (Шотландия). Един от тези принципи е, че нетната стойност на „семейното имущество“, както е определена (т.е. имуществото, придобито от съпрузите по време на брака, но преди датата на раздялата, което е различно от подарък или наследство и включително всяко жилище, закупено с оглед на брака; раздел 10 от Закона от 1985 г. относно семейното право (Шотландия), трябва да се подели справедливо между съпрузите (раздел 9(1), буква а) от Закона от 1985 г. относно семейното право (Шотландия)). Справедливо поделяне означава, че нетната стойност обичайно се разделя по равно между тях, но съдът има право да се отклони от стриктно равноправие при специални обстоятелства (вж. раздел 10(6) от Закона от 1985 г. относно семейно право (Шотландия)).

5.2. Кой е отговорен за съществуващите дългове след развод/раздяла?

Англия/Уелс

Вж. отговора на 2.6.

Шотландия

Съпругът, който е бил отговорен преди, остава отговорен и след това.

5.3. Има ли единият съпруг претенции за изравнително плащане?

Англия/Уелс

Не, но вж. отговора на 5.1.

Шотландия

Последицата от принципа за справедливо разпределение на нетната стойност на семейното имущество при развод е, че единият съпруг може да претендира за плащане от другия, за да се стигне до справедливост.