6 Какви са последствията при смърт?

Англия/Уелс

В Англия и Уелс има свобода при завещаването и няма запазени/задължителни дялове за преживели съпрузи.

При липса на завещание съпругът/ата ще наследи, в съответствие с раздел 46 от Закона за администриране на имуществото от 1925 г.. .. Точният иск зависи от това дали починалият оставя деца („потомство“) и/или родител, родни брат или сестра, или потомък на родни брат или сестра.

Независимо дали има оставено завещание или не, преживелият съпруг може да предяви иск срещу имуществото на починалия за подобно финансово осигуряване, както е определено от съда съгласно Закона за наследяването (осигуряване на семейство и лица на издръжка) от 1975 г..

Шотландия

При липса на завещание преживелият съпруг има определени права за жилището, обзавеждането и паричната сума (раздели 8 и 9 от Закона за наследството (Шотландия) от 1964 г.).

Ако тези права не изчерпват имуществото, преживелият съпруг също има право на една трета от останалото движимо имущество (ако има живи потомци) или на половината (ако няма живи потомци). Преживелият съпруг ще вземе остатъка от незавещания имот, ако от починалия няма живи потомци, родители или братя и сестри (вж. раздел 2 от Закона за наследството (Шотландия) от 1964 г.).

При наличие на завещание на преживелия съпруг много често се оставя цялото имущество. На теория живите наследници имат право на една трета от движимото имущество на починалия (legitim) , но често наследникът се отказва от това право. Ако в завещанието преживелият съпруг не е упоменат, той или тя може да изиска една трета от движимото имущество, ако има живи потомци, или половина, ако няма живи потомци.