8 Какво предвижда законът за собствеността за регистрирани и нерегистрирани партньори?

Англия/Уелс

В Обединеното Кралство еднополовите двойки могат да формализират отношенията си като встъпят в гражданско съдружие (вж. Закон относно гражданското партньорство от 2004 г.) Правните последици са почти идентични с тези при брака (включително допълнителното обезпечение), а гражданското съдружие с право е наречено „брак във всичко, освен наименованието“.

Няма специфичен режим за двойки, живеещи заедно, без да са формализирали взаимоотношенията си (обикновено те се наричат „съвместно съжителстващи“), които ще трябва да разчитат на общото право и по-специално (общо намерение) на конструктивна доверителна собственост (особено вж. Jones срещу Kernott [2011] UKSC 53). Важно е да се отбележи обаче, че съдилищата имат голяма свобода на действие да издават заповеди по отношение на децата по силата на Схема 1 от Закона за децата от 1989 г.(озаглавен „Финансово осигуряване на децата“), включително еднократни плащания и прехвърляне на собственост

Шотландия

Правилата за регистрирани граждански съдружия между лица от един и същи пол са същите като при брак (вж. част 3 от Закона за гражданските партньорства от 2004 г.).

За несемейни двойки, които съжителстват като съпруг и съпруга (или нерегистрирани партньори, които съжителстват като граждански партньори) правилата, приложими по време на отношенията са същите, както е посочено по-горе за семейните двойки, но правилата при раздяла и смърт са различни. Няма принцип на равно разпределение на съпружеско имущество при раздяла и няма няма предварително определени права за преживелия или законово подсигурен дял при смъртта на партньора. Въпреки това, съжителят/ката може да внесе в съда иск за финансови разпоредби при раздялата (предназначени основно за отстраняване на всички несправедливост, причинени от вноски или претърпени вреди в съжителството) и за разпоредба относно смъртта на другия партньор (вж.раздели 25 до 29 от Закона от 2006 г. относно семейното право (Шотландия)).