4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Režimy společného jmění manželů a smlouvy o registrovaném partnerství v Belgii jsou zaevidovány v centrálním rejstříku manželských smluv, což je národní databáze ustavená zákonem. Tento digitální rejstřík spravuje Královská federace belgických notářů.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Všechny manželské smlouvy a jejich změny (změna režimu společného jmění či přechod na jiný režim) sepsané belgickými notáři ode dne 1. září 2011, stejně jako smlouvy o registrovaném partnerství sepsané belgickými notáři po 1. září 2015, jsou zaznamenány v centrálním rejstříku manželských smluv. Všechny manželské smlouvy, které byly uzavřeny v období od 1. září 1981 do 1. září 2011, pokud jejich strany doposud žijí, jsou rovněž zaevidovány. Vedle stávajícího režimu společného jmění manželů a registrovaných partnerů jsou rovněž zaznamenána i soudní rozhodnutí obsahující dodatky k těmto režimům. Centrální rejstřík manželských smluv neobsahuje samotné dokumenty, ale pouze metadata. Z rejstříku je například patrné, kdy dotyčné osoby uzavřely manželskou smlouvu či se dohodly na její změně a jakou si zvolily úpravu majetkových poměrů v manželství. Zaznamenány jsou rovněž údaje o stranách včetně totožnosti osob, jež smlouvu sepsaly či ji mají v držení. Smlouva a její skutečný obsah tudíž zůstávají důvěrné.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Do rejstříku mohou nahlížet občanskoprávní notáři, diplomati s funkcí notáře, ale i soudní vykonavatelé. Ostatní státní orgány mohou rovněž získat přístup, je-li nahlédnutí nezbytné k výkonu jejich právních úkonů. Soukromé osoby mají přístup pouze k údajům o úkonech, jež se jich osobně týkají. Třetí strany musí prokázat zákonný zájem, přičemž přístup do rejstříku je poskytnut prostřednictvím Královské federace belgických notářů.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

V případě, že je smlouva zapsána v centrálním registru manželských smluv je možné ji uplatňovat vůči třetím stranám.