8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Co se týče registrovaného partnerství (dle belgického práva: cohabitation légale/wettelijke samenwoning), každý z partnerů si ponechá majetek, u kterého může prokázat vlastnictví. Majetek, jehož vlastnictví nemůže prokázat ani jeden z obou partnerů, se stává nerozděleným jměním (čl. 1478 OZ). V případě neregistrovaného partnerství (dle belgického práva: cohabitation de fait/feitelijke samenwoning) existuje pouze oddělené jmění každého z partnerů.

Za každý dluh, který vznikl jednomu z registrovaných partnerů v důsledku společného soužití, nese druhý partner společnou a nerozdílnou odpovědnost (čl. 1477 OZ). To neplatí v případě neregistrovaného partnerství.

V případě úmrtí jednoho z partnerů, získává pozůstalý partner z registrovaného partnerství právo na užívání nemovitosti, která sloužila jako společné obydlí, a to včetně vybavení domácnosti (čl. 745 VIII. OZ). To neplatí v případě neregistrovaného partnerství.

Registrovaní partneři či osoby žijící ve společné domácnosti mohou upravit své partnerství formou dohody. V souladu s článkem 1478 in fine OZ musí být takové dohody notářsky ověřeny.