5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

Ukončení manželství vede k zániku majetkového režimu manželů (Čl. 27 ZoR) a vypořádání společného jmění.

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Podíl manželů na společném jmění je stejný (Čl. 28 ZoR).

Soud však může rozhodnout, že větší podíl na společném jmění připadne tomu z manželů, kterému bylo svěřeno do péče nezletilé dítě, pokud mu to způsobí zvláštní obtíže. Kromě svého podílu tento manžel obdrží movité věci určené k výchově a vzdělávání dítěte (Čl. 29 odst. 1 a 2 ZoR). V případě rozvodu může soud stanovit větší podíl také v případě, že jeden z manželů přispěl k nabytí majetku podstatně větší měrou než druhý z manželů.(Čl. 29 odst. 3 ZoR).

Po rozvodu má každý z manželů právo na podíl na majetku pocházejícího z výkonu živnosti nebo podnikání a finančních prostředků druhého z manželů, které byly nabyty během manželství, jestliže mají významnou hodnotu a pokud příslušný manžel přispěl k jejich nabytí buď svou prací, finančními prostředky, péčí o děti, nebo prací v domácnosti. Nárok lze vznést i před rozvodem, pokud chování manžela, který získal majetek, ohrožuje zájmy druhého manžela nebo dítěte (Čl. 30 ZoR).

Článek 31 ZoR stanoví, že nárok podle čl. 29 odstavce 3 a čl. 30může být vznesen v průběhu jednoho roku od ukončení manželství; nárok podle čl. 29 odst. 1 a 2 lze vznést do jednoho roku od chvíle, kdy rozsudeku soudu o přidělení dítěte do péče nabyl právní moci.

Režim rozdělení majetku:

Majetek získaný manžely v průběhu manželství je jejich osobním majetkem (Čl. 33 odst. 1 ZoR).

Po ukončení manželství může každý z manželů nárokovat část hodnoty majetku získaného druhým manželem během manželství v takovém rozsahu, v jakém první manžel přispěl k jeho získání svou prací, finančními prostředky, péčí o děti, prací v domácnosti či jinak (Čl. 33 odst. 2 ZoR).

Smluvní ujednání:

Manželé se mohou v manželské smlouvě dohodnout na rozdělení majetku při rozvodu (Čl. 38 ZoR).

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Čl. 38 ZoR stanoví, že manželé mohou v manželské smlouvě upravit svou odpovědnost za výdaje a závazky vzniklé během manželství. Pokud manželé neuzavřeli manželskou smlouvu, která upravuje jejich odpovědnost, použije se ustanovení čl. 36 odst. 2: manželé mají společnou odpovědnost za závazky vzniklé v souvislosti s běžnými potřebami rodiny. Po ukončení manželství rozvodem nesou manželé společnou odpovědnost za existující závazky vzniklé v průběhu manželství jako běžní společní dlužníci , protože již nejsou společně odpovědni jako manželé.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Zákon o rodině upravuje případy, ve kterých je manžel oprávněn přijmout větší část společného jmění (viz 5.1.).