6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Pozůstalý manžel má vždy právo na podíl na majetku, nebo v případě, že zesnulý manžel sepsal závěť, na neprodejnou část majetku. Proto má pozůstalý manžel nárok na podíl bez ohledu na to, zda zesnulý sepsal platnou vůli nebo ne. Podíl pozůstalého manžela se stanoví v závislosti na existenci jiných dědiců a v souladu s § 44 kap. 195 takto:

  • i) pokud po zesnulém zůstanou kromě druhého z manželů i děti nebo jejich potomci, pak se díl náležející druhému z manželů bude rovnat dílu náležejícímu každému z potomků. Pokud tedy zesnulý po sobě zanechá manžela a dvě děti, díl  pozůstalého manžela bude roven jedné třetině. Pokud dítě zesnulého zemřelo v průběhu jeho života, pak potomci tohoto dítěte (tj. vnuci zesnulého) mají nárok na díl, který by náležel jejich rodiči, kdyby byl naživu.
  • ii) pokud zesnulý po sobě nezanechá kromě manžela žádné dítě ani jeho potomka, ale jen svého předka či jeho potomka v rámci třetího stupně příbuzenství k zesnulému, díl  pozůstalého manžela se pak rovná jedné polovině majetku nebo jeho neprodejné části. Má se za to, že pojem „jeho předek nebo potomek“ by měl zahrnovat také příbuzné, kteří nejsou v přímé příbuzenské linii, jinak by jakýkoliv odkaz na potomky neměl smysl; na všechny potomky v přímé linii by se již vztahoval bod (i) výše. Pokud tedy zesnulý po sobě zanechá rodiče, prarodiče, sourozence, strýce, tety, synovce a neteře, díl pozůstalého manžela se rovná jedné polovině. Je nepodstatné, zda zesnulý po sobě zanechá jednoho nebo několik předků či jejich potomků v rámci třetího stupně příbuzenství – existence jediné takové osoby je dostatečná k tomu, aby byl díl pozůstalého manžela omezen na jednu polovinu.
  • iii) pokud zesnulý po sobě kromě manžela nezanechá žádné dítě ani jeho potomka ani předka či jeho potomka v rámci třetího stupně příbuzenství, ale zanechá po sobě jakéhokoli předka či jeho potomka v rámci čtvrtého stupně příbuzenství k zesnulému, díl pozůstalého manžela se pak rovná třem čtvrtinám majetku nebo jeho neprodejné části. Pokud tedy zesnulý po sobě zanechá bratrance, sourozence prarodičů nebo vnuky sourozenců, omezí se statutární podíl  pozůstalého manžela na tři čtvrtiny.
  • iv) pokud zesnulý po sobě nezanechá kromě manžela žádné dítě ani jeho potomka ani předka či jeho potomka v rámci čtvrtého stupně příbuzenství k zesnulému, pozůstalý manžel se pak stává dědicem celého majetku nebo jeho neprodejné části.