3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé (snoubenci) si manželskou smlouvou mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Smluvený režim může spočívat v režimu oddělených jmění, v režimu vyhrazujícím vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, jakož i v režimu rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění (§ 717 občanského zákoníku). Smlouva může obsahovat v zásadě jakékoli ujednání, pokud jej zákon nezakazuje – zejména může odchylně od zákona změnit zařazení existujícího i budoucího majetku do společného jmění, anebo mimo něj. To například znamená, že manželé se mohou dohodnout, že majetek (např. nemovitost) ve vlastnictví jen jednoho z manželů se stane součástí společného jmění manželů. Manželská smlouva může také uspořádat majetkové poměry pro případ zániku manželství - rozvodem i smrtí (§ 718 odst. 1 a 2 občanského zákoníku). Rovněž správa společného jmění může být upravena manželskou smlouvou podle potřeb manželů. Ani v režimu oddělených jmění však smlouva v zásadě nemůže vyloučit princip, že o tzv. obvyklém vybavení rodinné domácnosti (tj. o movitých věcech, které slouží nezbytným životním potřebám rodiny bez ohledu na to, zda patří do společného jmění nebo jen jednomu manželovi) lze nakládat jen se souhlasem obou manželů (§ 718 odst. 3 občanského zákoníku). Manželská smlouva dále nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se dotknout práv třetích osob, ledaže s ní třetí osoba souhlasí nebo pokud bude na žádost obou manželů zapsána ve veřejném seznamu manželských smluv (§ 719 a § 721 občanského zákoníku).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Tyto smlouvy musí být uzavřeny formou notářského zápisu (§ 716 odst. 2 občanského zákoníku).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Smlouva může být uzavřena kdykoli v průběhu manželství či před jeho uzavřením. V prvním případě je smlouva platná ke dni jejího uzavření, v druhém případě ke dni právoplatného uzavření manželství. Pokud je však předmětem smlouvy existující věc zapsaná ve veřejném seznamu (např. nemovitost), která již je ve společném jmění manželů nebo která patří jen jednomu z manželů, nabývá smlouva v této části účinky vůči třetím osobám zásadně až zápisem do tohoto seznamu (§ 720 odst. 2 občanského zákoníku). Ujednají-li si manželé pro svůj smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Smlouva může být uzavřena kdykoli v průběhu manželství či před jeho uzavřením. V prvním případě je smlouva platná ke dni jejího uzavření, v druhém případě ke dni právoplatného uzavření manželství. Pokud je však předmětem smlouvy existující věc zapsaná ve veřejném seznamu (např. nemovitost), která již je ve společném jmění manželů nebo která patří jen jednomu z manželů, nabývá smlouva v této části účinky vůči třetím osobám zásadně až zápisem do tohoto seznamu (§ 720 odst. 2 občanského zákoníku). Ujednají-li si manželé pro svůj smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.