5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

Společné jmění podle českého práva zaniká rozvodem, smrtí manželů nebo v některých jiných případech uvedených v zákoně. Zanikne-li společné jmění manželů, provede se likvidace dosud společných práv a povinností jejich vypořádáním.

Manželé (bývalí manželé) se mohou na způsobu vypořádání dohodnout (vypořádáním však nesmějí být dotčena práva třetích osob), příp. mohou navrhnout, aby o vypořádání rozhodl soud (§ 740 a § 765 občanského zákoníku). Při soudním vypořádání (a podpůrně i při vypořádání dohodou manželů) se vychází ze zásady, že podíly obou manželů na vypořádávaném jmění jsou stejné. Nicméně, při vypořádání se přihlédne především k potřebám nezaopatřených dětí, k tomu, jak se každý z manželů staral o rodinu (zejména jak pečoval o rodinu a o rodinnou domácnost), a k tomu, jak se zasloužil o nabytí a udržení společného jmění. Zároveň každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výlučný majetek, a může požadovat úhradu toho, co ze svého výlučného majetku vynaložil na společný majetek. (§ 742 občanského zákoníku).

Pokud nedojde do tří let od zániku společného jmění manželů k vypořádání toho, co dříve patřilo do společného jmění, ani dohodou manželů a pokud v této lhůtě nebyl ani podán návrh na vypořádání soudem, proběhne vypořádání podle zákonné domněnky tak, že:

  • hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho manžela, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,
  • ostatní věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou manželů, přičemž jejich podíly jsou stejné (§ 741 občanského zákoníku).

Stejná pravidla platí v případě, kdy společné jmění manželů bylo zúženo manželskou smlouvou nebo bylo zrušeno.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Společné závazky obou manželů vzniklé za trvání manželství jsou manželé povinni splnit vůči třetím osobám společně a nerozdílně, neboť vypořádáním jmění nesmí být jejich práva dotčena; jinak by se třetí osoba mohla domáhat, aby soud vyslovil, že vypořádání je vůči ní neúčinné. Vypořádání dluhů tak má účinky jen mezi manžely (§ 737 občanského zákoníku). Za dluhy týkající se výlučného majetku manželů odpovídají manželé samostatně.

5.3.1. V případě majetkového společenství založeného na přebytku:
- Musí být nárok uspokojen formou platby či v naturáliích?
- Jak se určí výše nároku?
- Jaká je výše vyrovnávací platby?
- Kdy je nárok předepsán?

V České republice neexistuje režim společného přebytku.

5.3.2. V jiných případech (než u majetkového společenství)?

Každý z manželů nahradí to, co ze společného majetku bylo vynaloženo na jeho výlučný majetek, a může požadovat úhradu toho, co ze svého výlučného majetku vynaložil na společný majetek (§ 742 občanského zákoníku). Zákon neobsahuje žádná konkrétní pravidla, zda má být nárok uspokojen platbami nebo věcným plněním.