4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Jestliže se manželé při uzavření sňatku rozhodnou buď pro režim společných zisků, nebo režim odděleného majetku, podá úředník matriky uzavírající manželství nebo notář žádost o zapsání příslušného údaje do rejstříku majetkových poměrů v manželství.

V případě, že není zvolena žádná úprava majetkových poměrů, není nutné provádět do rejstříku majetkových poměrů v manželství žádný záznam s tím, že se předpokládá použití režimu společného vlastnictví.

Jestliže manželé uzavřou manželskou smlouvu, zaznamenají se na žádost jednoho z manželů podrobnosti této smlouvy do rejstříku majetkových poměrů v manželství prostřednictvím písemné žádosti opatřené notářsky ověřenými podpisy obou manželů.

Jsou-li společné jmění nebo režim společných zisků ukončeny soudem, soud zašle kopii svého rozhodnutí Notářské komoře, kde je proveden zápis do rejstříku společného jmění manželů.

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Estonská republika má jeden rejstřík společného jmění manželů, který je spravován Notářskou komorou.

(Estonský zákon o rejstříku majetkových poměrů v manželství)

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Na rejstříkovou kartu se zaznamenávají osobní údaje manželů, změny v majetkových právech manželů, vymazání některých údajů nebo jejich změny, jakož i uplatnění estonského nebo zahraničního zákonapro majetková práva manželů.

Rejstříková složka je složka, ve které se uchovávají dokumenty, na jejichž základě se provádějí zápisy (manželské smlouvy, soudní rozhodnutí, návrhy na vklad atd.).

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Rejstříkové karty jsou veřejně přístupné.

Pokud je na rejstříkové kartě uveden pouze odkaz na příslušnou podmínku v manželské smlouvě, je nutné nahlédnout do rejstříkové složky, ve které je manželská smlouva vedena. Přístup do rejstříkové složky se uděluje pouze na základě odůvodněného zájmu. U níže uvedených subjektů se takový zájem předpokládá: 1) manželé; 2) jejich zástupci; 3) orgány státní správy; 4) soudy; 5) osoby představující stranu v soudním sporu, při kterém se využívají údaje z rejstříkové složky.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

V případě, že manželé změní, ukončí nebo pozmění svoji úpravu majetkových poměrů (viz 3.1.), bude mít taková změna právní účinek s ohledem na třetí strany jedině tehdy, je-li zaznamenána do rejstříku majetkových poměrů v manželství, nebo pokud třetí strana věděla o existenci manželské smlouvy.