1 Které právo je rozhodující?

1.1. Které právo se použije v otázce majetku páru? Podle jakých kritérií/pravidel se určuje rozhodné právo? Jaké mezinárodní úmluvy musí být respektovány s ohledem na určité země?

Pokud se manželé nedohodli jinak, na majetkové vztahy mezi manžely se použije právo země, ve které mají oba manželé bydliště po uzavření manželství. Pokud bylo bydliště manželů později přemístěno do jiné země, použije se právo té dané země, jestliže v ní manželé žili alespoň po dobu pěti let. Právo předmětné země se nicméně použije neprodleně potom, co dojde ke změně bydliště v případě, že měli manželé v této zemi bydliště již dříve v průběhu svého manželství nebo v případě, že jsou oba občany této země. Právo používané na majetkové vztahy mezi manžely se však nemění, i když se později bydliště manželů přemístí do jiné země, pokud si manželé nebo snoubenci smluvně určili, které právo bude rozhodné pro jejich majetkové vztahy; nebo následkem rozvodu, rozluky nebo  probíhajícího rozvodového řízení jeden z manželů získal právo požadovat rozdělení manželského majetku dříve, než se použije právo jiné země. Pokud manželé nemají bydliště ve stejné zemi, budou se na jejich majetkové vztahy uplatňovat zákony země, ke které mají, při vzetí do úvahy všech věcí, nejbližší vztah (§ 129 Zákon o manželství). Kromě toho, Severská úmluva mezi Dánskem, Finskem, Irskem, Norskem a Švédskem zahrnuje téměř identická ustanovení mezinárodního práva soukromého v oblasti manželství, adopce a poručnictví a dá se uplatnit, když jsou oba manželé občany smluvního státu v době manželství a poté zřizují své bydliště ve smluvním státě.

1.2. Mají manželé možnost zvolit si rozhodné právo? Pokud ano, jakými pravidly se řídí toto rozhodnutí (např. práva, z nichž lze volit, formální požadavky, zpětná platnost)?

Snoubenci a manželé jsou oprávněni určit si smluvně právo, které se bude uplatňovat na jejich majetkové vztahy. Aby byla smlouva platná, musí být vyhotovena písemně. Právo země, ve které má manžel své bydliště, nebo jejímž je občanem v době uzavření smlouvy, může být určeno jako právo, které se bude uplatňovat na majetkové vztahy manželů. Jestliže dojde v průběhu manželství k přemístění bydliště jednoho nebo obou manželů do jiné země, může rovněž dojít k tomu, že se zvolí právo země, v níž měli oba manželé současně bydliště naposledy, jako rozhodné právo. Aby byla dohoda platná, musí být souhlas se změnou smlouvy nebo zrušení dohody o volbě práva učiněny písemně (§ 130 Zákona o manželství).