2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

Podle finského Zákona o manželství patří jak majetek, který každý z manželů získal před vstupem do manželství, tak majetek, který získal za jeho trvání, výlučně jemu (§34 Zákona o manželství).(§34 Zákona o manželství). Pokud se manželé nedohodli jinak, mají oba manželé právo na majetek toho druhého bez ohledu na to, zda se jedná o movitý nebo nemovitý majetek. Majetek, který spadá pod manželské právo (jmění manželů) se dělí v případě zrušení manželství. Avšak dárce daru, pořizovatel závěti nebo držitel pojistky může určit, aby manžel obdarovaného, dědice nebo příjemce pojistky neměl žádná manželská práva na takový majetek, který  druhý manžel obdržel jako dar díky poslední vůli nebo na základě klauzule o příjemci pojistky (§ 35 Zákona o manželství).

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Veškerý majetek manželů je považován za předmět majetkového práva, není-li stanoveno jinak.

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

Manžel má nárok požadovat od druhého manžela účast na pořízení soupisu movitého majetku, který patří oběma. Pokud o majetku vznikne neshoda, soud rozhodne, jakou důkazní sílu bude mít soupis majetku (§ 60 zákona o manželství). Pořízení soupisu je v praxi nevyhnutelné po zahájení vypořádáním řízení a před rozdělením majetku v manželství, protože jinak není možné vypočítat majetek podléhající manželskému právu.

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

Vlastnící manžel spravuje svůj majetek během manželství samostatně (§ 36 zákona o manželství). Pokud však jde o rodinný dům, který výhradně vlastní jeden z manželů, musí k nakládání s ním mít souhlas druhého manžela. Pokud vlastnící manžel nakládá s rodinným domem bez souhlasu druhého manžela, může tento napadnout jeho právní kroky. Lhůta pro podání žaloby je tři měsíce ode dne účinnosti provedených právních kroků (§ 38 zákona o manželství).Pokud manželé vlastní majetek společně, musí rovněž společně provádět správu tohoto majetku. Pokud jeden z manželů převede movitý majetek, který patří druhému manželovi nebo je ve společném jmění, bez souhlasu druhého manžela, má tento právo získat jej zpět. Pokud třetí strana není v dobré víře nebo za právní transakci nebylo poskytnuto dostatečné plnění, manžel je oprávněn znovu získat majetek bez náhrady (§ 58 zákona o manželství).

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Oba manželé jsou společně a nerozdílně odpovědni za dluhy, které oběma manželům vznikly z titulu péče o rodinu (viz 2.6.).

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Oba manželé nesou odpovědnost za dluhy, které vznikly před uzavřením nebo během manželství. Naproti tomu, oba manželé jsou společně a nerozdílně odpovědni za dluhy, které jednomu z nich vznikly z titulu péče o rodinu. Neexistuje však společná odpovědnost za peněžní půjčku, kterou si jeden z manželů vzal na zaopatření rodiny nebo za jiný dluh vzniklý kvůli zaopatření, pokud věřitel věděl, že manželé žijí odděleně v důsledku rozpadu jejich vztahu (§ 52 zákona o manželství). Manželé jsou společně a nerozdílně odpovědni za dluhy, které jim vznikly během manželství, není-li stanoveno jinak (§ 53 zákona o manželství).