3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé či snoubenci mohou v manželské smlouvě uzavřené před uzavřením nebo během manželství vyloučit ze společného jmění (majetek tvořící předmět manželského práva) jakýkoli majetek, který jeden z nich již vlastní či získá později. Ve stejné smlouvě lze upravit, že manžel bude mít manželské právo k majetku, které by neměl podle manželské smlouvy uzavřené dříve (§ 41 zákona o manželství). Pokud manželé uzavřeli manželskou smlouvu, kterou se vzájemně vylučují majetková práva, po zrušení manželství dojde pouze k vypořádání majetku (viz 5.1.).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva musí být uzavřena písemně. Pokud jeden z manželů nebo snoubenců není oprávněn k uzavření manželské smlouvy z důvodu právní nezpůsobilosti nebo omezení právní způsobilosti, musí získat písemný souhlas svého opatrovníka (§ 42 zákona o manželství). Manželé musí podepsat manželskou smlouvu za účasti dvou nestranných svědků (§ 66 zákona o manželství).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Smlouvu lze uzavřít před uzavřením manželství, ale účinná bude až na základě zápisu do rejstříku manželských záležitostí, nejpozději pak před zahájením rozvodového řízení (§§ 43, 44 zákona o manželství).

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Snoubenci mohou v průběhu manželství uzavřít novou manželskou smlouvu.