5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

U majetkového režimu manželů ve Finsku datum zahájení rozvodového řízení určuje, jaký majetek bude zahrnut do vypořádání majetku manželů (majetek tvořící předmět manželského práva). Manželské právo každého z manželů proto nezahrnuje majetek, který druhý manžel vydělá, zdědí nebo přijme jako dar k tomuto datu. Pro vypořádání je relevantní hodnota majetku ke dni vypořádání. Oba manželé mají právo na polovinu čistého majetku ve vlastnictví manželů (§ 35 zákona o manželství). Majetek patřící do manželství se proto sečte a rozdělí na dvě poloviny, aby se určilo, co každému z manželů připadne. Poté se musí odečíst soukromé dluhy vzniklé před zahájením rozvodového řízení a jejich vlastní podíl na společných dluzích (§ 99 zákona o manželství). § 99 zákona o manželství). Je-li jeden z manželů nadměrně zadlužen, jeho jmění se označí jako nula. Pokud majetek jednoho z manželů tvořící společné jmění překročí majetek druhého manžela, rozdíl se vyrovná. Pokud by konečný výsledek vypořádání vedl k nepřiměřené újmě jednoho z manželů a druhý manžel by z dělení měl neoprávněnou výhodu, může se tento výsledek upravit (tak aby byl přiměřený) (§ 103b zákona o manželství).

Pokud manželé uzavřeli manželskou smlouvu, kterou se vzájemně vylučují jejich majetková práva, po zániku manželství dojde pouze k oddělení majetku. V průběhu tohoto dělení majetku oba manželé obdrží svůj vlastní majetek. Konečný důsledek oddělení majetku lze upravit pravidlem, že celý majetek manžela nebo jeho část bude součástí společného jmění manželů. V tomto případě druhý z manželů obdrží polovinu majetku tvořícího manželské právo. Úprava dělení je možná například v situaci, kdy jeden z manželů má obdržet značnou sumu peněz a druhý nebude mít kde bydlet (§ 103b zákona o manželství).

Pokud nelze vypořádání majetku provést jinak nebo pokud společné jmění nelze rozdělit, soud může dát souhlas k prodeji majetku a výtěžek z prodeje bude rozdělen.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Manželé jsou společně odpovědni za dluhy, které jim vznikly společně a které některému z nich vznikly v souvislosti s péčí o rodinu během manželství. Rozpad vztahu před zahájením rozvodového řízení může způsobit vyloučení odpovědnosti jednoho z manželů za dluhy způsobené druhým manželem po rozluce, pokud o tom věřitel věděl.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Pokud jeden z manželů dostal méně než by měl dostat v případě vypořádání, druhý manžel může peněžními prostředky tento rozdíl dorovnat. Kompenzaci lze rovněž provést poskytnutím majetku druhé straně.