2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

Tam, kde není uzavřena manželská smlouva, se na manžele použije úprava společného jmění: společné přírůstky (§ 1400-1491 OZ). Majetek pořízený za úplatu po svatbě je společný. Avšak majetek, který již byl ve vlastnictví jednoho z manželů v den, kdy uzavřeli sňatek, nebo majetek získaný darem či dědictvím a majetek „osobní povahy“ je součástí osobního vlastnictví (§ 1404 OZ).

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Majetek manželů se považuje za společný tehdy, není-li prokázáno, že je ve vlastnictví osobním (§ 1402 OZ).

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

Manželé nejsou povinni pořizovat soupis majetku.

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

Každý z manželů může spravovat svůj osobní majetek (§ 1428 OZ) a společný majetek (§ 1421 odst. 1 OZ) a nakládat s nimi. Vzhledem ke své závažnosti se však musí některé transakce týkající se společného jmění provádět společně. To znamená, že transakci musí provést oba manželé společně nebo jeden z nich, ale se souhlasem druhého. Tento požadavek se vztahuje zejména na: nakládání se společným majetkem bez získání protihodnoty a použití společného jmění k zajištění dluhů třetích stran (§ 1422 OZ) a nakládání týkající se nemovitostí, obchodního majetku a neobchodovatelných firemních akcií a souvisejících práv, které jsou ve společném vlastnictví (§ 1424 OZ).

Pokud jeden z manželů tato pravidla poruší, může druhý z manželů požádat o zrušení tohoto úkonu (§ 1427 OZ).

V případě nesprávného výkonu pravomocí nebo nezpůsobilosti jednoho z manželů může druhý z manželů požádat soud, aby mu byl výkon těchto pravomocí svěřen namísto prvního z manželů (§ 1426 OZ).

V neposlední řadě nesmí manželé samostatně nakládat s právy, kterými je zajištěno bydlení rodiny (§ 215 odst. 3 OZ).

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Jeden z manželů může spravovat osobní majetek druhého z manželů, pokud je k tomu výslovně oprávněn (§1431 OZ), pokud jej k tomu zmocňuje zákon (§1432 OZ) nebo na základě rozhodnutí soudu (§ 1429 OZ).

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Dluhy z doby před uzavřením manželství se přičítají na vrub osobního majetku a příjmu toho z manželů, který je za ně zodpovědný (§ 1410 a 1411 OZ). Dluhy vzniklé během manželství lze vymáhat ze samostatného majetku toho z manželů, který je dlužníkem, a ze společného majetku (§ 1413 OZ).

Bez souhlasu druhého z manželů lze dluhy vzniklé v důsledku výpůjček nebo ručení uspokojovat pouze z osobního majetku a příjmu manžela, který dluh vytvořil, a nikoli ze společného majetku (§ 1415 OZ).

A konečně pokud dluh vytvořili společně a nerozdílně oba manželé, lze jej vymáhat z veškerého rodinného majetku (§ 1418 OZ). To je případ zejména u všech dluhů za udržování domácnosti nebo vzdělávání dětí (§ 1414 OZ).