7 Obsahuje Váš zákoník zvláštní úpravu majetkoprávních poměrů manželů rozličných národností?

Dohoda podepsaná dne 4. února 2010, která ve Francii vstoupila v účinnost dne 1. května 2013 a která vznikla na základě spolupráce ministrů spravedlnosti Francie a Německa, zřídila další volitelnou úpravu majetkových poměrů v manželství. Ta vychází z úpravy společných přebytků, jež existuje ve Francii a v Německu.

Během manželství se na manžele bude vztahovat režim oddělených jmění. Po jeho zániku má každý z manželů nárok na jednu polovinu jmění nabytého za trvání manželství.

Tuto společnou úpravu majetkových poměrů v manželství mohou využít nejen francouzsko-německé páry, ale také páry žijící ve Francii nebo v Německu či páry, jejichž úprava majetkových poměrů v manželství se řídí francouzským nebo německým právem.