6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

Nejdříve se stanoví zákonný díl manžela či manželky  v souladu se zásadami dědického práva s ohledem na dědice zesnulého. Pokud zesnulý po sobě zanechá děti nebo vnoučata, představuje zákonný díl pozůstalého manžela jednu čtvrtinu pozůstalosti (čl.§ 1931 odst. 1 BGB). Pokud zesnulý po sobě nezanechá děti ani vnoučata, stávají se spolu s pozůstalým manželem zákonnými dědici také jeho rodiče a sourozenci (čl.§ 1925 BGB). V tomto případě se však zákonný podíl pozůstalého manžela zvýší na jednu polovinu (čl.§ 1931 odst. 1 BGB). Pouze v případě, že zesnulý po sobě nezanechá rodiče, sourozence, neteře, synovce ani prarodiče, získá pozůstalý manžel celou pozůstalost (čl.§ 1931 parodst. 2 BGB ).

Úprava majetkových poměrů může mít vliv na skutečný díl manžela v druhé fázi:

  • V rámci úpravy odděleného jmění se společnými zisky se nárok pozůstalého manžela na vyrovnání případného přebytku uspokojí tak, že se zákonný díl manžela zvýší o čtvrtinu hodnoty pozůstalosti (čl. 1371 odst. 1 BGB). Pozůstalý manžel například získá polovinu pozůstalosti v případě, že zůstavitel po sobě zanechal děti nebo vnoučata.
  • V rámci úpravy odděleného  jmění získá manžel pouze svůj zákonný díl. Pokud však vedle pozůstalého manžela zesnulý zanechá potomka nebo dvě vnoučata, zvýší se zákonný díl na polovinu, resp. třetinu pozůstalosti (čl. 1931 odst. 4 BGB).
  • Pokud v rámci úpravy společného jmění dojde k zániku manželství v důsledku úmrtí jednoho z manželů, stává se podíl zesnulého manžela na společném jmění součástí pozůstalosti. Pozůstalý manžel pak dědí na základě obecných ustanovení (čl. 1482 BGB).

Manželé se mohou svobodně rozhodnout pro jinou formu dědictví po smrti a dohodnout se na vzájemných ustanoveních formou (společné) závěti nebo smlouvy o dědictví. Po smrti jednoho z manželů nemůže nová závěť pozůstalého manžela či manželky umožnit nakládání s majetkem způsobem, který je v rozporu s ustanoveními společné závěti či smlouvy o dědictví v případě, že byly tyto předpisy manžely stanoveny jako vzájemně závazné (nová závěť pozůstalého manžela či manželky uzavřená po smrti druhého z manželů nemůže například umožnit nakládání s majetkem manželů na úkor společných potomků, kteří byli povinně jmenováni jako dědici celé pozůstalosti , srov. čl.§ 2269 BGB).