3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé mohou svůj majetkový režim upravit smlouvou, v níž si zvolí použitelný režim společného jmění, za předpokladu, že pravidla závazného práva nebudou s touto smlouvou v rozporu. Manželé mohou touto smlouvou upravit podrobnosti týkající se rozsahu společného jmění, správy společného jmění, podmínky jeho zániku, apod. Tato smlouva se nesmí odvolávat na zvykové právo, neúčinné zákony nebo mezinárodní právo.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Formální požadavky pro schválení režimu společného jmění jsou následující: a) smlouva musí mít formu veřejné listiny a b) musí být zapsána do speciálního veřejného rejstříku, který slouží pouze tomuto účelu (čl. 1403(2) HOZ). Manželé, kteří chtějí uzavřít tuto smlouvu, musí o sepsání požádat notáře.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Tato smlouva může být uzavřena před uzavřením manželství nebo v jeho průběhu a účinnosti nabývá zápisem do speciálního veřejného rejstříku.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželé mohou svobodně měnit stávající smlouvu za podmínek uvedených v bodě 3.2.