5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

  • Pokud se použije režim oddělení majetku/ účasti na nabývání a manželství zanikne, každý z manželů je oprávněn účastnit se na navýšení majetku druhého manžela, který byl nabyt od uzavření manželství, pokud tento manžel přispěl k jeho navýšení. Příspěvek se počítá do výše jedné třetiny navýšení, není-li stanoveno jinak. To samé platí v případě rozluky manželů po dobu delší než tři roky. To, co manžel získal darem, dědictvím nebo odkazem, není považováno za součást navýšení jeho majetku (čl. 1400 HOZ).
  • Byl-li zvolen režim společného jmění, výsledkem rozvodu je zánik majetkového režimu, a existuje-li společný majetek, pak vypořádání společného jmění. Nestanoví-li dohoda jinak, vypořádání společného jmění bude upraveno v souladu s ustanoveními o zániku společných práv a vypořádání společného majetku v souladu s článkem 795 a násl. HOZ a ustanoveními řeckého občanského soudního řáduo dělení majetku ve společném vlastnictví. Společné jmění je děleno buď na základě smlouvy, nebo soudně v případě sporu (čl. 1414, 798-799 HOZ). Každý z manželů má právo na jednu polovinu společného jmění. Tento nárok na vypořádání nelze stanovit.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

  • V režimu oddělení majetku/ účasti na nabývání zůstává dlužící manžel odpovědný za existující dluhy i po rozvodu. Tento manžel zodpovídá za tyto dluhy svým  osobním majetkem.
  • V režimu společného jmění zůstává dlužící manžel odpovědný za existující dluhy i po rozvodu. Nicméně, v případě dluhů, jež způsobil dlužící manžel během manželství a které souvisí se správou společného jmění a rodinných potřeb, nejsou práva věřitelů in rem týkající se společného jmění manželů  nijak ovlivěna dělením společného majetku, které následuje po zániku režimu společného jmění (čl. 803 HOZ).

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

Neexistuje žádný povinný nárok na vyrovnávací platbu. Tento nárok je však možné vznést pomocí ustanovení o bezdůvodném obohacení.