8 Jak zákon upravuje majetek registrovaných a neregistrovaných partnerů?

Zákon 3719/2008 přináší koncept „volné partnerské smlouvy“, kterou mohou uzavřít pouze dospělí heterosexuálové. Články 1 až 13 stanoví podmínky a formální požadavky pro sepsání a ukončení této volné partnerské smlouvy, rovněž upravuje majetkové vztahy partnerů a otázky výživného a rodičovské péče a pamatují na dědická práva vyplývající z takové smlouvy. Tyto smlouvy musí mít formu veřejné listiny.

Článek 6 tohoto zákona specificky stanoví následující možnosti:

  • 1. Pokud partneři do volné partnerské smlouvy nezahrnou žádné speciální ustanovení, po dobu účinnosti této smlouvy budou podléhat  režimu oddělení majetku jak v případě majetuk získaného před uzavřením smlouvy, tak v případě majetku získaného v budoucnosti během doby účinnosti této smlouvy nebo
  • 2. partneři si mohou dohodnout ve volné partnerské smlouvě, že jakýkoli majetek získaný v budoucnosti za dobu účinnosti této smlouvy bude patřit oběma stejně nebo
  • 3. partneři si mohou ve smlouvě určit, že pokud bude smlouva ukončena, každá strana má nárok vůči druhé straně na majetek získaný za dobu účinnosti této smlouvy, jestliže  přispěli k jejich nabytí. Tento nárok nemůže vzniknout dědicům oprávněné osoby ani jim nemůže být připsán či jimi zděděn, ale lze jej vznést proti dědicům dlužníka. Tento nárok lze vznést ve lhůtě dvou let po ukončení smlouvy.

    V otázce dědických práv pozůstalého manžela, buď ze zákona, nebo podle poslední vůle, článek 11 (doložka o závazném právu) stanoví, že:

    • Zanikne-li volná partnerská smlouva smrtí jednoho z partnerů, pozůstalému partnerovi vzniknedědické právo ze zákona rovnající se jedné šestině majetku, zanechal-li zůstavitel děti, až jedné třetině, zanechal-li dědice z jiných skupin, nebo celému majetku, neexistují-li žádní příbuzní pozůstalého, které lze uvést jako dědice ze zákona.
    • Bez ohledu na to, co zůstavitel stanovil ve své poslední vůli, pozůstalý partner má nárok na svůj právní podíl na majetku, jehož výše se bude rovnat polovině odpovídajícího zákonnéhodílu.
  • Neexistují ustanovení upravující majetková práva v neregistrovaném partnerství.