3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Před uzavřením manželství či v jeho průběhu mohou manželé uzavřít manželskou smlouvu, jejímž předmětem bude přírůstek majetku za dobu trvání společného manželského života.

(čl. 4:34 odst. 1 ObčZ)

Účelem manželské smlouvy je umožnit (budoucím) manželům nastavit si majetkový režim odlišný od společného jmění manželů, s cílem upravit si své majetkové vztahy za trvání manželství počínaje datem uvedeným ve smlouvě. V manželské smlouvě si manželé mohou stanovit různé majetkové režimy týkající se určitého druhu majetku a mohou se odchýlit od zákonného či smluveného majetkového režimu, nevylučuje-li takovou odchylku občanský zákoník.

(čl. 4:63 ObčZ)

Občanský zákoník blíže specifikuje dva druhy majetkových režimů: odložené společné jmění a oddělené jmění. Strany však nejsou povinny zvolit si ani jeden z těchto režimů.

(čl. 4:71-4:73 ObčZ)

(Budoucí) manželé si mohou stanovit předběžná opatření ohledně užívání společné domácnosti pro případ rozpadu manželství či ukončení společného manželského života. Opatření je platné, má-li formu veřejné listiny či soukromé listiny spolupodepsané právníkem.

Strany mají dále možnost stanovit si opatření ohledně užívání společné domácnosti v manželské smlouvě.

(čl. 4:78 odst. 1 a 3 ObčZ)

Proti dobrým mravům a tudíž neplatné bude, pokud téměř veškerý výhradní majetek i společné jmění budou smlouvou dány jednomu z manželů, aniž by byla druhému manželovi poskytnuta přiměřená kompenzace.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželská smlouva je platná, je-li sepsána notářem formou veřejné listiny nebo jedná-li se o soukromou listinu spolupodepsanou právníkem.

(čl. 4:65 odst. 1 ObčZ)

Je-li jeden z manželů mladší 18 let, nebo pokud je jeho právní způsobilost v majetkových záležitostech částečně omezená, vyžaduje se pro platnost manželské smlouvy souhlas opatrovníka.

(čl. 4:64 odst. 2 ObčZ)

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželé mohou uzavřít manželskou smlouvu před nebo po uzavření manželství. Pokud se uzavírá před vznikem manželství, nabude účinnosti při zahájení společného manželského života. Jestliže se uzavírá v jeho průběhu, nabude účinnosti ihned po podpisu.

(čl. 4:34 odst. 1 ObčZ)

Manželská smlouva nesmí obsahovat žádné ustanovení se zpětnou účinností, jež by v neprospěch třetí strany změnilo jakýkoliv závazek, který přijal některý z manželů vůči třetí straně v době před uzavřením manželské smlouvy.

(čl. 4:67 odst. 1 ObčZ)

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželskou smlouvu lze kdykoli za trvání společného manželského života změnit či ukončit. Změna či ukončení smlouvy musí splňovat stejné formální náležitosti, jaké platí pro původní smlouvu.

(čl. 4:66 ObčZ)