6 Jaké jsou důsledky úmrtí?

V případě smrti jednoho z manželů manželský majetkový režim zanikne a společné jmění bude vypořádáno podle zásad uvedených v bodě 5.1. a podle ustanovení v manželské smlouvě. Pozůstalý manžel obdrží svůj podíl, zatímco druhá část společného jmění je pozůstalostí zesnulého, která se rozdělí podle ustanovení dědického práva.

Pokud po zesnulém zůstanou zákonní dědici, pak má pozůstalý manžel doživotní požívací právo k rodinnému obydlí, které dříve užíval společně se zesnulým, včetně nábytku a vybavení, a ze zbytku pozůstalosti dostane díl majetku rovnající se dílu, který náleží potomkovi zesnulého.

(čl. 7:58 odst. 1 ObčZ)

Nezanechal-li zesnulý žádné potomky či jsou tito z dědictví vyloučeni, zdědí pozůstalý manžel rodinné obydlí, které dříve užíval společně se zesnulým, včetně nábytku a vybavení. Polovinu zbylého majetku zdědí pozůstalý manžel a druhou polovinu rodiče zůstavitele. Pokud je některý z rodičů z dědictví vyloučen, náleží pozůstalému manželovi a druhému rodiči rovnocenné díly dědictví.

(čl. 7:60 ObčZ)

Nezanechal-li zůstavitel potomka ani rodiče či pokud jsou tito z dědictví vyloučeni, obdrží pozůstalý manžel celý majetek.

(čl. 7:61 ObčZ)