3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé si nemohou zvolit režim majetkových poměrů v manželství. Zákonná ustanovení vztahující se na rozluku a rozvod nelze vyloučit soukromou dohodou mezi manžely. Všechny manželské smlouvy jsou tvořeny na základě zákonných ustanovení a nelze je považovat za absolutně závazné mezi stranami, protože podléhají schválení/ změně ze strany irských soudů. Typicky nebudou vynutitelné, pokud nezaručují správné zaopatření stran anebo pokud je v zájmu spravedlnosti, aby dohodnuté podmínky nebyly vynutitelné.

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželské smlouvy musí mít formu písemného dokumentu a musí být podepsány oběma stranami. Soud je může schválit jako souhlasné rozhodnutí, tím tato smlouva získává svou platnost a účinnost, jako by se jednalo o rozhodnutí soudu. Pokud má manželská smlouva formu souhlasného rozhodnutí, její vynutitelnost podléhá stejným pravidlům a požadavkům na vyhovění jako soudní rozhodnutí. Vynutitelnost smlouvy, která nemá formu soudního rozhodnutí, podléhá pravidlům a mechanismům vymahatelnosti dle smluvního práva.

Na rozdíl od manželské rozluky, rozvodu nelze dosáhnout na základě smlouvy mezi stranami. Aby se dosáhlo rozvodového rozsudku, musí proběhnout soudní jednání, a i když strany mohou dojdou k dohodě vztahující se k dodatečnému rozhodování soudu, tato ujednání nabydou právní síly pouze rozhodnutím soudu.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželské smlouvy mohou být uzavřeny kdykoliv, před uzavřením manželství či v jeho průběhu. Jejich účinnost se odvíjí ve shodě s podmínkami smlouvy a ve shodě s řádnými legislativními ustanoveními.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželé se mohou vzájemně dohodnout na úpravě manželské smlouvy. Zároveň může jeden z manželů požádat soud o pomoc podle zákona, bez ohledu na existenci smlouvy. Soudy však obvykle nebudou měnit podmínky smlouvy, nebude-li to v zájmu spravedlnosti.