9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Irský obvodní soud a vyšší soud mají pravomoc přijmout a projednat řízení v otázce manželských majetkových sporů, pokud má jeden z manželů trvalé bydliště v Irsku k datu podání žaloby zahajující jednání nebo pokud bydlí v Irsku po dobu jednoho roku předcházející tomuto datu (§ 31 odst. 4 zákona o právní odluce a reformě rodinného práva z roku 1989 a § 39 odst. 1 zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996). Koncept trvalého bydliště se řídí obecným právem a tudíž podléhá právní interpretaci skutečností v daném případě. Obecně řečeno, trvalé bydliště osoby je místo, kde tato osoba trvale žije, obvykle země odkud pochází, ale zároveň to může být i zvolené bydliště, pokud její kroky odrážejí trvalý nebo alespoň časově neurčitý úmysl zde zůstat. Příslušnost může být dána soudci obvodu, do něhož strana řízení obvykle patří svým bydlištěm nebo místem podnikání, povoláním nebo zaměstnáním (§ 31 odst. 5 zákona o právní odluce a reformě rodinného práva z roku 1989 a § 38 odst. 3 zákona o rodinném právu (rozvodu) z roku 1996).