3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Režim společného jmění lze upravit smlouvou uzavřenou mezi manžely (čl. 210 OZ). Volba režimu oddělení majetku může být rovněž uvedena v záznamu o uzavření manželství (čl. 162 OZ).

Zákon umožňuje dva typy klasických majetkových režimů: oddělení majetku a smluvní společné jmění.

Režim oddělení majetku se zcela liší od zákonného režimu: Každý z manželů má výhradní vlastnictví a právo používat a spravovat majetek získaný před uzavřením manželství a v jeho průběhu bez výjimky a bude hradit své vlastní dluhy ze svého vlastního majetku (čl. 215 a 217 OZ).

Pokud manželé získali majetek společně, bude podléhat obvyklým ustanovením o společném jmění.

Smluvní režim společného jmění je mnohem méně obvyklý a jedná se o modifikovaný zákonný režim společného jmění. Jeho obsah si mohou manželé svobodně určit, pouze nesmí:

  • obecně odkazovat na nesouvisející zákony nebo zvyky, ale musí jasně stanovit obsah smlouvy, kterou se bude jejich vztah řídit;
  • zahrnovat do smluvního režimu společného jmění soukromý majetek uvedený v písmenech c), d) a e) v bodě 2.1.;
  • odchylovat se od předpisů upravujících správu společného majetku a rovnosti podílů s přihlédnutím k majetku, který by byl předmětem zákonného společného jmění (par. 210 OZ).

Nebyl-li zřízen smluvní režim a odkazuje se pouze na konkrétně určený majetek, zákonodárce umožňuje založit také tzv. manželský fond. Do tohoto fondu, který může existovat vedle režimu společného nebo odděleného jmění , může jeden z manželů, oba dva nebo třetí strana vložit konkrétní veřejně registrovaný movitý a nemovitý majetek či obchodovatelné nástroje, aby naplnil potřeby rodiny. Tento majetek podléhá zvláštní úpravě co do jeho správy a nepodléhá vymáhání dluhů, o kterých věřitel věděl, že vznikly z jiných důvodů než kvůli uspokojování potřeb rodiny (čl. 167 a násl.).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Smlouva musí být uzavřena v přítomnosti dvou osob ve formě veřejné listiny, jinak bude prohlášena za neplatnou.

Volba režimu oddělení majetku může být rovněž vyjádřena v záznamu o uzavření manželství (čl. 162 OZ).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Smlouva může být uzavřena kdykoliv před uzavřením manželství nebo v jeho průběhu. Je-li uzavřena před vstupem do manželství, její účinnost nastává dnem uzavření manželství. Je-li uzavřena následně, její účinnost nastává ihned.

V každém případě může být vymahatelná vůči třetím stranám pouze tehdy, je-li učiněna poznámka v záznamu o uzavření manželství, který je uložen v archivu státního matričního úřadu (čl. 162 OZ).

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Smlouva může být kdykoli změněna ve formě veřejné listiny (čl. 163 OZ). Zákonem č. 142 ze dne 10.5.1981 je zrušena povinnost schválení změny smlouvy soudem. Schválení změn smlouvy je nadále vyžadováno u smluv uzavřených formou veřejné listiny před 7.5.1981.