4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

Zákonný režim je na rozdíl od smluvních režimů zveřejňován takzvaným „negativním“ způsobem, tj. v tom smyslu, že je předpokládán a považován za vymahatelný vůči třetím stranám na základě skutečnosti, že v záznamu o uzavření manželství není žádná poznámka svědčící o opaku. Smluvní režimy jsou zveřejňovány na základě poznámky v záznamu o uzavření manželství, který je v papírové či elektronické podobě uložen u státního matričního úřadu (par. 69 prezidentského výnosu č. 396 ze dne 3.11.2000).

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Vedle registrace u státního matričního úřadu, což je podmínkou pro vymahatelnost vůči třetím stranám, se v určitých případech vyžaduje veřejná registrace v katastru nemovitostí (čl. 2467 OZ), ale podle převažujícího doktrinálního názoru to může být učiněno ve formě pouhé veřejné poznámky bez dopadů na vymahatelnost vůči třetím stranám.

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Mezi jinými skutečnostmi se do poznámky v záznamu o uzavření manželství v matrice uvede následující: (par. 162 OZ, par. 69 prezidentského výnosu 396/2000): datum uzavření smlouvy, jméno notáře, který sepsal tuto veřejnou listinu, podrobnosti o smluvních stranách nebo o volbě režimu dělení, volba práva, rozhodnutí soudu o ukončení manželství nebo soudním vypořádáním majetku. Žádost o připojení poznámky o smlouvě může vznést notář, který danou veřejnou listinu sepsal.

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Každý je oprávněn obrátit se na státní matriční úřad.

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Důsledkem veřejné registrace je vymahatelnost majetkového režimu v manželství vůči třetím stranám.