2 Existuje zákonný systém vlastnictví manželů a pokud ano, jaká jsou jeho ustanovení?

2.1 Jaké věci spadají do společného vlastnictví?
Jaké věci patří do odděleného majetku manželů?

V zákonném majetkovém režimu v manželství je každý z manželů vlastníkem majetku, který mu patřil před uzavřením manželství, a majetku, který získal v jeho průběhu.

Vše, co bylo získáno oběma manžely společně během manželství nebo jen jedním z nich, ale ze zdrojů patřících oběma manželům nebo s pomocí druhého manžela, patří do společného jmění obou manželů; v případě pochybností se má za to, že tento majetek patří společně oběma manželům (čl. 89 OZ).

Soukromým majetkem každého z manželů se rozumí:

  • majetek ve vlastnictví manžela před vstupem do manželství nebo majetek manželů, který je smluvně označen jako soukromý majetek;
  • majetek, který slouží osobní potřebě jednoho z manželů nebo který je nutný pro jeho samostatnou práci;
  • majetek získaný bezúplatně jedním z manželů během manželství;
  • příjem ze soukromého majetku manžela, který není určen pro potřeby rodiny ani společné domácnosti; a
  • majetek nahrazující majetek uvedený výše (1-4) (čl. 91 OZ).

2.2. Existují nějaké právní domněnky pro dělení majetku?

Důkazní břemeno při prokazování, že konkrétní majetek je soukromý, leží na manželovi, který to prohlašuje. Skutečnost, že nehmotný majetek je soukromým majetkem jednoho z manželů, musí být zapsána v katastru nemovitostí.

V případě pochybností se předpokládá, že společný majetek je vlastněn oběma manžely rovným dílem.

2.3. Měli by manželé pořídit soupis majetku? Pokud ano, kdy a jak?

Neexistují nařízení vyžadující pořízení soupisu majetku.

2.4. Kdo je pověřen správou majetku? Kdo má právo s majetkem nakládat? Smí majetek spravovat/nakládat s ním jen jeden z manželů, nebo je potřebný souhlas druhého (např. v případech nakládání s domovem manželů)? Jaký dopad má absence souhlasu na platnost právního úkonu a nakolik je vůči třetí straně odporovatelná?

Manželé mohou během manželství volně spravovat a používat svůj soukromý majetek (čl. 90 odst. 1 OZ).

Manželé spravují a používají svůj společný majetek společně, ale na základě vzájemné smlouvy může majetek spravovat také pouze jeden z nich. Nakládání s tímto majetkem jedním z manželů vyžaduje souhlas druhého manžela (čl. 90 odst. 2 OZ).

V zájmu třetích stran se předpokládá, že souhlas byl udělen, pokud se nakládá s movitým majetkem, s výjimkou případů, kdy třetí strana věděla nebo mohla vědět, že souhlas nebyl dán nebo že majetek, s nímž jeden z manželů nakládal, evidentně patřil druhému manželovi.

2.5. Jsou jakékoli právní úkony učiněné jedním z manželů závazné i pro druhého manžela?

Za závazky týkající se rodinných potřeb nebo potřeb společné domácnosti, které byly vynaloženy jedním z manželů, odpovídá druhý manžel svým soukromým majetkem pouze tehdy, byly-li poskytnuté prostředky vynaloženy na rodinné potřeby nebo potřeby společné domácnosti (čl. 96 odst. 2 OZ).

2.6. Kdo je odpovědný za dluhy vzniklé během manželství? Jaký majetek mohou věřitelé použít pro uspokojení svých nároků?

Majetkem jednoho z manželů nelze pokrýt závazky druhého manžela. Jestliže je v důsledku dluhu jednoho z manželů zahájeno vymáhací řízení vůči soukromému majetku druhého manžela, může tento manžel požadovat, aby byl jeho majetek z řízení vyloučen (čl. 100 OZ). Pokud se k úhradě dluhů jednoho z manželů použije společné jmění, druhý manžel může požadovat rozdělení majetku nebo uvolnění jeho účasti z vymáhacího řízení.

Manželé odpovídají společným jměním a pokud není dostatečné, svým soukromým majetkem za závazky, které jim vznikly společně při uspokojování rodinných potřeb a potřeb společné domácnosti. (čl. 96 odst. 1 OZ).Za závazky týkající se rodinných potřeb a potřeb společné domácnosti, které uzavřel jeden z manželů odpovídá tento manžel celým svým osobním majetkem, pokud výše společného jmění není dostatečná. Za tyto závazky druhý manžel odpovídá svým soukromým majetkem pouze tehdy, byly-li poskytnuté prostředky vynaloženy na rodinné potřeby nebo potřeby společné domácnosti (čl. 96 odst. 2 OZ).