3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Uzavřením manželské smlouvy si manželé mohou dohodnout oddělení společného jmění (čl. 116 OZ).

Jestliže si manželé vyhradí společné jmění, majetek získaný manžely před uzavřením manželství a majetek získaný v jeho průběhu se v principu spojí do společné nedělitelné masy. Toto společné jmění ale nebude zahrnovat majetek, který si manželé v manželské smlouvě vyhradili jako soukromý majetek každého z nich.

Manželé se dohodnou na tom, kdo bude spravovat společné jmění (manželka, manžel nebo oba). Pokud společné jmění spravuje jen jeden z manželů, může jej na základě zákonných omezení používat a vlastním jménem s ním nakládat a je povinen pokrýt rodinné výdaje a náklady na společnou domácnost (čl. 124 OZ). Souhlas druhého manžela je nezbytný v případě převodu, zástavy nebo zatížení nemovitého majetku ve společném jmění právy in rem (čl. 128 OZ). Je také nezbytný v případě daru movitého majetku ze společného jmění, pokud hodnota tohoto daru překročí hodnotu obvyklého malého daru (čl. 129 OZ). Každý z manželů nakládá se svým soukromým majetkem samostatně (čl. 125 odst. 2 OZ).

V případě společného jmění ručí manžel za dluhy druhého manžela, které vznikly jménem rodiny a společné domácnosti svým soukromým majetkem, ale pouze tehdy, pokud majetek ze společného jmění a soukromý majetek manžela, který způsobil dluhy, není dostatečný (čl. 130 OZ).

Bylo-li dohodnuto oddělení majetku, každý z manželů si nejen ponechá majetek, který vlastnil před uzavřením manželství, ale také může nabýt majetek a právo jej používat, spravovat a nakládat s ním nezávisle na druhém manželovi v průběhu manželství (čl. 117 OZ). Manžel nemůže užívat, spravovat nebo nakládat s majetkem druhého manžela bez jeho souhlasu (čl. 118 odst. 1 OZ). Manželé se však mohou dohodnout, že majetek jednoho z manželů bude spravovat druhý manžel. V tomto případě nese spravující manžel odpovědnost za ztráty způsobené hrubou nedbalostí (čl. 119 OZ).

V případě režimu odděleného majetku ručí každý z manželů za své vlastní dluhy svým vlastním majetkem (čl. 121 OZ).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Manželské smlouvy se uzavírají před notářem za přítomnosti obou manželů, a je-li jeden z nich nezletilý, za účasti jeho právního zástupce (čl. 115 OZ).

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželskou smlouvu lze uzavřít jak v průběhu manželství, tak před jeho uzavřením, v tomto případě se po uzavření manželství registruje (čl. 114 OZ). Smlouva je mezi manžely účinná ke dni podpisu. Aby smlouva byla účinná vůči třetím stranám, musí být registrovaná.

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Manželé mohou modifikovat existující smlouvu za stejných podmínek, jaké byly účinné v době podepsání smlouvy.