5 Jaké jsou důsledky rozvodu/odloučení?

5.1. Jak se majetek (práva in rem) dělí?

V případě zákonného majetkového režimu v manželství obdrží každý manžel po rozvodu svůj soukromý majetek. Společné jmění se dělí mezi manžely rovným dílem.

Byl-li zvolen režim společného jmění a nebylo-li nic jiného dohodnuto, společné jmění se v případě rozvodu, po odečtení dluhů, rozdělí mezi manžely rovným dílem (čl. 137 OZ).

Pokud manželská smlouva ustavuje režim odděleného jmění, v případě rozvodu se majetek nedělí. Každému manželovi zůstává majetek, který mu patřil před manželstvím, a majetek, který získal v průběhu manželství (čl. 117 OZ).

Manželé mohou podepsat dohodu u notáře nebo uzavřít soukromou smlouvu o rozdělení majetku. Tuto smlouvu lze podepsat pouze po dobu trvání manželství. Pokud manželé nedosáhnou dohody, spor bude předložen soudu ve formě žaloby.

5.2. Kdo je odpovědný za stávající dluhy po rozvodu/rozluce?

Při vypořádání majetku se berou do úvahy dluhy. Manželé mohou podepsat smlouvu o rozdělení společných závazků. Případný spor bude předložen soudu ve formě žaloby.

5.3. Má jeden z manželů nárok na vyrovnávací platbu?

(Bývalý) manžel může během nebo po zrušení manželství nárokovat podporu od druhého (bývalého) manžela odpovídající jeho poměrům, pokud druhý manžel svými kroky přispěl k ukončení manželství a tato podpora je nezbytná pro zachování původního životního standardu žalujícího manžela (čl. 81 OZ).

Pokud jeden z manželů při správě majetku druhého manžela vynaložil nezbytné výdaje ze svého vlastního majetku, pak pouze po ukončení této správy může nárokovat náhradu těchto výdajů po druhém manželovi v takovém rozsahu, v jakém není povinen nést je sám (čl. 101 OZ).

Nárokující strana vznese svůj nárok; v případě sporu je povolán znalec. V režimu společného jmění je manžel dále povinen nahradit, co utratil ze společného jmění ve prospěch svého soukromého majetku. Pokud manžel vynaložil výdaje ze svého soukromého majetku ve prospěch společného jmění, může požadovat zaplacení částky ze společného jměni (čl. 138 OZ).