3 Jak si mohou manželé upravit své majetkoprávní poměry?

3.1. Která ustanovení mohou být upravena smlouvou a která nikoli? Jakou úpravu majetkových režimů lze zvolit?

Manželé nejsou povinni mít zákonný režim, ale mohou si vybrat manželskou smlouvu přizpůsobenou jejich osobní situaci.

Občanský zákoník definuje tři hlavní kategorie smluvního režimu:

  • režim společného jmění,
  • režim soukromého jmění,
  • režim účasti na společném přebytku.

Všechny smluvní režimy jsou založeny na principu, že manželé si mohou volně zvolit majetkový režim v manželství. Tato svoboda volby má však určitá omezení, protože musí dodržovat následující principy.

Manželská smlouva nesmí odporovat přijímaným morálním zásadám (článek 1387 CC), ), porušovat ustanovení upravující rodičovskou autoritu, zákonnou správu a opatrovnictví (článek 1388 CC) nebo stanovit dohodu či odmítnutí, které by mohly změnit zákonnou posloupnost při dědění (článek 1389 CC). Musí být dodržena všechna ustanovení článků 212 až 226občanského zákoníkus výjimkou těch ustanovení, která předepisují použití majetkových režimů v manželství.

Společné režimy jsou pojednány v článku 1497 a násl. občanského zákoníku.. Manželé si mohou vybrat z určitého počtu majetkových režimů v manželství, přičemž nejznámější je princip univerzálního společného jmění popsaný v článku 1526 občanského zákoníku. V případě univerzálního společného jmění veškerý současný a budoucí majetek, movitý i nemovitý, tvoří součást společného majetku. Proto manželé nemají samostatný majetek, jedinou výjimkou je zděděný soukromý majetek jednoho z manželů. Veškeré dluhy manželů jsou společné a oba manželé za ně společně a nerozdílně ručí. Týká se to i dluhů, které jednomu z manželů vznikly před vstupem do manželství.

Režim soukromého jmění se řídí ustanoveními článků 1536 až 1541 občanského zákoníku.Manželé v tomto režimu obecně nemají žádný společný majetek. Veškerý majetek patří buď jednomu, nebo druhému manželovi. Každý z manželů spravuje, užívá a volně nakládá se svým soukromým majetkem a je zodpovědný za všechny dluhy, které vynaložil před uzavřením manželství nebo v jeho průběhu (článek 1536 CC). Jedinou výjimku představuje dluh vzniklý jednomu z manželů kvůli péči o domácnost nebo výchově dětí.

Režim účasti na společném přebytku se řídí články 1569 až 1581 občanského zákoníku. . Každý z manželů spravuje, užívá a volně nakládá se svým soukromým majetkem. Tento režim funguje během manželství tak, jako by manželé uzavřeli sňatek v režimu soukromého jmění, ale v době jeho vypořádání funguje jako režim společného jmění (článek 1569 CC).

3.2. Jaké jsou formální požadavky a na koho se lze obrátit?

Všechny manželské smlouvy musí být uzavřeny před notářem (článek 1394 CC). Proto je nezbytné kontaktovat notáře, aby takovou smlouvu sepsal.

3.3. Kdy může být smlouva uzavřena a od kdy je účinná?

Manželskou smlouvu lze sepsat před uzavřením manželství nebo v jeho průběhu. Pokud se uzavírá před vstupem do manželství, smlouva bude účinná ke dni uzavření manželství (článek 1395 CC). Uzavírá-li se v průběhu manželství, bude mezi stranami účinná ke dni sepsání notářského zápisu (článek 1397, odstavec 2 CC).

3.4. Mohou manželé změnit stávající manželskou smlouvu? Pokud ano, za jakých podmínek?

Poté, co byl smluvní či zákonný majetkový režim v manželství účinný déle než dva roky, mohou manželé ve formě notářského zápisu a za podmínky, že dodrží určitá omezení, provádět jakékoliv změny, které považují za vhodné, nebo jej dokonce mohou celý změnit (článek 1397, odstavec 1 CC).