4 Může či musí být majetkoprávní úprava manželů být registrována?

4.1. Existuje ve Vaší zemi jeden či více rejstříků manželských smluv? Kde?

Manželské smlouvy v Lucembursku jsou publikovány vkladem výpisu ze smlouvy do matriky u úřadu veřejného žalobce a vytvořením záznamu  ve spisu (články 1018, 1026, 1126 a násl. nového občanského soudního řádu (NOSŘ)).

Existuje zvláštní režim pro manželské smlouvy, které umožňují přidělení, v případě přežití, veškerého majetku nebo jeho části zahrnující nemovitý majetek manžela nebo které omezují zákonné rozdělení společného jmění a které jsou evidovány v lucemburském katastru nemovitostí („Administration de l’Enregistrement et des Domaines“). Pokud je jeden z manželů živnostník nebo maloobchodník, výpis z manželské smlouvy se musí zapsat do lucemburského rejstříku živností a společností (článek 1020, odstavec 5 NOSŘ).

4.2. Jaké dokumenty se do rejstříku zapisují? Jaké informace se do rejstříku zapisují?

Rejstříky dále obsahují následující údaje: žádosti o oddělení majetku, notářské zápisy, volbu majetkového režimu v manželství a zejména všechny související dodatky (aniž je dotčena budoucí likvidace předchozího společného režimu, existuje-li takový).

4.3. Kdo a jak může do rejstříku nahlížet?

Kopie výpisů z matriky může být vydána komukoli, kdo o ně požádá. Byla-li do spisu vložena poznámka o vyškrtnutí, kopie výpisů z dané matriky mohou být vydány pouze s povolením státního veřejného žalobce (článek 1129 NOSŘ). Do výpisů z rejstříku živností a společností lze nahlédnout přímo na místě nebo je lze objednat online (www.rcsl.lu).

4.4. Jaké jsou právní důsledky zápisu do rejstříku (platnost, odporovatelnost)?

Právní účinky registrace se liší podle toho, zda se týkají samotných stran nebo třetích stran. Mezi stranami budou dodatky účinné ke dni sepsání notářského zápisu. Účinky dodatku pro třetí strany nastávají po uplynutí tří měsíců od zápisu do matriky, ledaže by manželé při uzavírání smlouvy s třetí stranou informovali tuto stranu o dodatcích (článek 1397, odstavec 2 CC). Dodatky jsou nicméně neplatné vůči věřitelům, jejichž práva byla nabyta před touto změnou (článek 1397, odstavec 3 CC).