9 Jaká je kompetentní instance, k níž se lze obrátit v případě sporů a jiných právních záležitostí?

Obecně platí, že na mezinárodní úrovni se příslušnost soudu určuje podle stejných předpisů, které definují teritoriální příslušnost v národním právu. V závislosti na okolnostech se přihlíží k dalším faktorům, např. faktorům určujícím soudní příslušnost, místu pobytu (místu hlavního pobytu), národnost, místo, kde se nachází majetek apod.).

V Lucemburském velkovévodství se rozsudkem, kterým se rozvádí manželství nebo vyhlašuje soudní vypořádání majetku, také nařizuje likvidace a vypořádání společného jmění a k tomu se pověřuje notář.

Příslušnost v otázkách majetkových režimů v manželství je v zásadě nezávislá na umístění majetku. Lucemburské soudy ve výsledku rovněž nařizují aukční prodej majetku, který senachází v zahraničí.

Pokud pověřený notář není schopen strany usmířit, vypracuje zprávu uvádějící příslušné nároky stran a informuje soud.